Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa spis rolny polecane strony

Rodzina 500+


Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicowi, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek oraz klauzulę informacyjną RODO.

Warunki nabywania świadczenia wychowawczego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

Wnioski przyjmowane są:
– od 1 lutego – drogą elektroniczną,
– od 1 kwietnia – drogą tradycyjną.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane:
–  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
  2. udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  3. banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

– drogą tradycyjną papierową.

Wniosek składa się w gminie lub mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Pszczewie w godzinach pracy urzędu, biuro 8a.


Więcej informacji można uzyskać :
– telefonicznie pod nr (0-95)749-23-15 lub 697-200-047
-e-mailowo : 500plus@pszczew.pl