Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Rodzina 500+


Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicowi, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek oraz klauzulę informacyjną RODO.
Osoby, których członek rodziny przebywa poza terytorium RP, składają dodatkowo oświadczenie dla celów ustalenia koordynacji.

Warunki nabywania świadczenia wychowawczego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.
Aby uzyskać prawo do świadczenia w kolejnym okresie, należy złożyć kolejny wniosek.

Wnioski przyjmowane są:
– od 1 lutego – drogą elektroniczną,
– od 1 kwietnia – drogą tradycyjną.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane:
–  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
  2. udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  3. banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

– drogą tradycyjną papierową.

Wniosek składa się w gminie lub mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Pszczewie w godzinach pracy urzędu, biuro 8a.


Więcej informacji można uzyskać :
– telefonicznie pod nr (0-95)749-23-15 lub 697-200-047
-e-mailowo : 500plus@pszczew.pl

<