Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Deklaracje


Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć deklarację wraz z klauzulą informacyjną o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Osoba składająca deklarację musi samodzielnie wyliczyć i wpisać wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (miesięczna opłata za odpady komunalne wynosi 20 zł od osoby, przypadku domostw kompostujących bioodpady stawka wynosi 18 zł). W deklaracji określamy liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

Właściciel posiadający więcej nieruchomości, na których powstają odpady, musi złożyć tyle deklaracji, ile nieruchomości posiada.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest również działalności gospodarcza zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym podmiotem do odbioru odpadów komunalnych w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstałych na skutek tej działalności gospodarczej.

Nieruchomości niezamieszkałe (m. in. zakłady pracy, sklepy, campingi) funkcjonują na dotychczasowych zasadach – obowiązkiem właściciela jest posiadanie umowy oraz dowodów płatności za wywóz odpadów stałych z uprawniona firmą.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny.

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Pszczew:
1. osobiście lub drogą pocztową na adres
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew,
2. elektronicznie platformą ePUAP lub w formacie XML, lub scan dokumentu z podpisem wysyłamy na adres: odpady@pszczew.pl

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwościami co do danych zawartych w deklaracji wójt w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

Po doręczeniu ww. decyzji nie jest dopuszczalne złożenie deklaracji, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości naliczenia opłaty.

Właściciel nieruchomości, wobec którego zastała wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

<