Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Inwestycje z Europejskiego Funduszu Rolnego


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
operacja pn.: „Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pszczew”

mająca na celu : Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pszczew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz budowę oczyszczalni przydomowych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

W dniu 31 lipca 2020 roku pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, a Gminą Pszczew została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00066-65150-UM0400082/19 w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pszczew”

Wyoskość przyznanej pomocy wynosi do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Całkowity koszt operacji został na kwotę 3 368 985,02 zł, w tym koszty kwalifikowalne 2 739 012,21 zł,  a dofinansowanie ze środków PROW na poziomie 1 742 832,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej Pszczew – Borowy Młyn o łącznej długości  17 528,3 mb oraz budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew.

Operacja pod nazwą „Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pszczew”  jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

<