Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk

19/01/2022

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk

Wójt Gminy Pszczew na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Pszczew na rok 2022. Organami biorącymi udział w opiniowaniu projektu uchwały są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu, Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

1. Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew.

2. Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:

a) pisemnej na adres: Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew

b) elektronicznej na adres: drogi@pszczew.pl

c) ustnie do protokołu: Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, pok. 5 w godzinach pracy urzędu

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni – od dnia 17.01.2022r. do 06.02.2022r.

                Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pszczew i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pszczew: www.pszczew.pl

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk

<