Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu

09/02/2022

Wójt Gminy Pszczew ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Pszczew w 2022 roku 

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew  lub przesłać pocztą w terminie do 25 lutego 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po 25 lutego 2022 roku nie zostaną rozpatrzone.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres oferenta, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Pszczew w 2022 roku”), na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej: www.bip.pl

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1) Oryginały lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia zwykłego.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Dotacje może uzyskać stowarzyszenie wpisane do KRS-u, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie kultury fizycznej, uczniowski klub sportowy, klub sportowy funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, działający na terenie Gminy Pszczew.

2. Zasady udzielania dotacji rozwoju sportu przez Gminę Pszczew określa Uchwała Nr XVII.90.2012  Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.

3. Dotacji udziela Wójt Gminy Pszczew, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu propozycji wyboru komisji konkursowej, która dokonuje oceny wniosków.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
Wójt Gminy Pszczew rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do 4 marca 2022 roku.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy.
3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.

VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ PSZCZEW NABORZE WNIOSKÓW
1. Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu w przez Gminę Pszczew w obecnym naborze wniosków w ramach realizacji Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew przeznacza się środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych i sportów indywidualnych.

2. Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia. 

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Józef Piotrowski

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Pszczew w 2022 roku 

<