Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Oferta pracy – pomoc administracyjna

20/10/2022

Urząd Gminy w Pszczewie, w ramach robót publicznych, poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjna.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Okres zatrudnienia: 7 miesięcy.

Do obowiązków pracownika należeć będą prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji, pomoc w wykonaniu czynności biurowych (tworzenie rejestrów, ewidencji) pomoc w przygotowaniu dokumentów do archiwizacji,
wykonywanie kserokopii, dokumentów oraz zakładanie teczek.

Warunkiem zatrudnienia jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu i posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Pracownik zatrudniony jako pomoc administracyjna musi spełnić niżej wymienione wymogi : 

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego, (oświadczenie)
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, (oświadczenie)
  3. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, (kopia świadectwa)
  4. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, (oświadczenie)
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii, (oświadczenie)
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, (oświadczenie).

Załączniki: druki oświadczeń.

Dokumenty w postaci CV wraz z oświadczeniami odnośne spełnienia wymogów, o których mowa powyżej, klauzulą RODO oraz oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, prosimy złożyć do dnia 31 października 2022 roku, Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, w sekretariacie (I piętro), lub przesłać pocztą. Liczy się data wpływu.

Więcej informacji można zasięgnąć pod nr tel.: 95/749 23 45 lub 95/749 23 10.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Kwestionariusz

Oświadczenie – stan zdrowia

Klauzula RODO

Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie – nieposzlakowana opinia

Oświadczenie – obywatelstwo

Informacja o wynikach naboru

KF20221104

<