Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pszczew w 2023 roku

10/02/2023

Wójt Gminy Pszczew ogłosił  nabór wniosków o przyznanie dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pszczew w 2023 roku

Przedmiot zgłaszanych wniosków

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mogą być zadania służące realizacji przynajmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych z zakresu sportu, określonych w uchwale nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania spotu przez Gminę Pszczew (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012, poz. 466):

  1. stworzenie jak najlepszych organizacyjnych i finansowych warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
  2. upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Pszczew,
  3. promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców,
  4. promowanie wizerunku Gminy Pszczew poprzez sport.

Rodzaj zadania i wysokość kwoty środków finansowych na wsparcie zadania

Lp.Nazwa zadaniaŚrodki zaplanowane w roku 2023
1. Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Gminy Pszczew        32.000,00 zł
2. Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Pszczew        10.000,00 zł

Termin realizacji zadania

Zadania powinny być realizowane od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie dofinansowania  należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew  do dnia 28 lutego 2023 roku do godziny 15.30 lub przesłać pocztą  (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzory dokumentów:

Zarządzenie Nr 0050.291.2023 Wójta… – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Gmina Pszczew

Wyniki naboru wniosków

<