Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

15/02/2023

Wójt Gminy Pszczew ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania w 2023 r. poniżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22.000 zł

Terminy i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania nastąpi w terminie określonym w zawartej umowie, nie później niż do 15 listopada. 

Termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem organizacji pozarządowej wraz z dopiskiem “Otwarty konkurs ofert 2023” w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2023r. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Gmina Pszczew

<