Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Nowy obowiązek zgłoszenia zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków przez właścicieli nieruchomości

12/10/2023

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Pszczew wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia do prowadzonej przez gminę ewidencji.

W związku z tym wójt gminy Pszczew zwraca się z prośbą o wypełnienie tego obowiązku do 31 października 2023 r. Druki zgłoszenia są dostępne w Urzędzie Gminy Pszczew, w pokoju nr 15, na stronie internetowej gminy Pszczew oraz na stronie BIP. 

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Należy pamiętać by zawsze wymagać od przedsiębiorcy wystawienia rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafiają do oczyszczalni. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Formularz zgłoszenia

<