Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Jakie inwestycje znalazły się w budżecie gminy Pszczew na 2024 rok?

18/01/2024

Najważniejszym tematem grudniowych posiedzeń, zarówno komisji, jak i sesji Rady Gminy Pszczew  było omówienie oraz przyjęcie budżetu gminy na rok 2024, który jest najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki działania gminy. Radni otrzymali szczegółowe zestawienia w zakresie między innymi dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, przychodów i rozchodów gminy.

Zanim projekt budżetu na 2024 roku trafił pod obrady sesji, podobnie jak projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczew na lata 2024-2044, został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Opinie w obu przypadkach były pozytywne, a ich uzasadnienie na sesji przedstawiła Skarbnik Gminy Halina Jokiel.

  1. Od klubu dziecięcego po dzienny dom pobytu dla seniorów

Po analizie sytuacji społecznej w naszej gminie, aktywności mieszkańców i ich potrzeb, wójt Józef Piotrowski podjął decyzję, aby złożyć wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład, na budowę budynku, w którym zostanie utworzony klub dziecięcy, dom dziennego pobytu dla seniorów oraz w odpowiednich warunkach działać będzie Klub Seniora i Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek został zaaprobowany i na ten cel gmina Pszczew otrzymała ponad 5 milionów złotych.

W naszej gminie nie ma instytucji, która zapewniałaby opiekę dzieciom do 3. roku życia. Mowa tu o żłobku lub klubie malucha. Aby pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi gmina Pszczew przystąpiła do Programu Maluch Plus. Otrzymaliśmy ponad 400 000 zł na utworzenie Klubu Dziecięcego.

Wsparcia potrzebują również starsi mieszkańcy naszej gminy. Samotność i codzienna monotonia prowadzą do przygnębienia, poczucia osamotnienia. Jak gmina Pszczew będzie  wspierać w podeszłym wieku? Z pomocą przychodzą placówki, które z jednej strony zapewniają odpowiednią opiekę, a z drugiej gwarantują ciekawe, atrakcyjne zajęcia. Dwa główne rozwiązania to dzienne domy pobytu i kluby seniora. Klub Seniora działa już w naszej gminie od kilku lat. Jest przeznaczony dla samodzielnych osób w podeszłym wieku. To aktywna grupa, z wieloma pomysłami na działania, a do tego coraz liczniejsza. Dotychczasowa siedziba przy ul. Sikorskiego nie pozwala im na realizację w odpowiednich warunkach zajęć i warsztatów.

Natomiast osoby starsze, u których pojawiają się problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i nie chcą i nie mogą samotnie spędzać czasu, potrzebują miejsca w którym zapewnieni się im bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę oraz zajęcia grupowe i aktywności podejmowane wspólnie z innymi osobami. Temu służą właśnie dzienne domy pobytu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie realizuje wiele programów społecznych, prowadzi pracę socjalną, koordynuje działaniami skierowanymi do osób znajdujących się w kryzysie. Ośrodek boryka się od wielu lat z problemami lokalowymi. Obecna sytuacja nie pozwala na komfortową obsługę klientów Ośrodka. Brakuje pomieszczeń dla psychologa i terapeuty oraz sali do spotkań zespołów pracujących w ramach działań Ośrodka.

Stąd decyzja o wybudowaniu budynku, w którym będzie działać klub dziecięcy, dom dziennego pobytu dla seniorów, Klub Seniora i Ośrodek Pomocy Społecznej. Będzie on zlokalizowany przy ul. Międzyrzeckiej, na terenie powstającego osiedla Leśna Podkowa (w pobliżu boiska sportowego). Prace projektowe już trwają

2. Inwestycje drogowe

W budżecie na 2024 r. zaplanowana została budowa drogi gminnej w Silnej, prowadzącej w kierunku Borowego Młyna. Jest to obecnie droga gruntowa. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład – ok. 2 miliony złotych.

Wybudowana zostanie również nowa nawierzchnia, odwodnienie i oświetlenie ulicy Topolowej w Pszczewie. Dzięki temu ciąg komunikacyjny od ul. Dworcowej, przez Topolową, do ul. Międzychodzkiej, zyska nową jakość. Koszt inwestycji to ok. 2,5 miliona złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

 Bolączką, zresztą nie tylko w naszej gminie, jest zły stan dróg powiatowych. W poprzednich latach gmina Pszczew we współpracy z powiatem międzyrzeckim prowadziła prace m.in. na ulicach Międzyrzeckiej, Batorego, Poznańskiej. Wszyscy oczekujemy na remont ul. Zamkowej, drogi w kierunku Trzciela, Szarcza i Stołunia, Stoków, Zielomyśla. W 2024 gmina Pszczew w budżecie zaplanowała pomoc powiatowi międzyrzeckiemu w postaci wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w kierunku Stoków. Posiadamy dokumentację projektową na remont ul. Zamkowej w Pszczewie i na modernizację drogi gruntowej Stołuń-Zielomyśl.

Oprócz tego zlecone zostanie wykonanie projektu chodnika przy ul. Międzyrzeckiej – od boiska sportowego do zjazdu na Borowy Młyn i przebudowy drogi gminnej w Nowym Gorzycku. W Stołuniu, przy działce nr 237, wykonany zostanie I etap budowy drogi gminnej.

3. Rozbudowa oświetlenia

Z inwestycjami drogowymi wiążą się też prace dotyczące budowy lub modernizacji oświetlenia drogowego. Największą inwestycją będzie wymiana starych nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe LED. Po zinwentaryzowaniu oświetlenia na słupach ENEI okazało się, że wymienić należy ok. 250 opraw. Gmina Pszczew uzyskała dofinansowanie na te pracy z Programu Rozświetlamy Polskę – ponad 380 tysięcy złotych. Ponadto sołectwa Rańsko, Stołuń, Szarcz i Zielomyśl zaplanowały w swoich budżetach środki na nowe lampy.

Zakończona została inwestycja polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego na ternie całej gminy. Powstało 7 nowych linii oświetleniowych, łącznie ok. 160 lamp – ul. Parkowa, Kuligowska, os. Powstańców Wlkp., w Borowym Młynie (2 linie), Stołuniu i Szarczu.

4. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników i worków. Na tę inwestycje gmina Pszczew otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład (ponad 1,7 miliona złotych). Zgodnie z projektem powstanie utwardzony plac z odwodnieniem, wiatą na kontenery i wagą oraz m.in. zamontowane zostaną niezbędne sieci i instalacje, monitoring,  wybudowane ogrodzenie, wykonane nasadzenia zieleni. PSZOK zostanie wybudowany na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie, przy ul. Kasztanowej.

5. Budownictwo komunalne

Już rok mija, jak oddany został do użytku budynek komunalny przy ul. Kasztanowej. Pomimo tego, że zasób mieszkań komunalnych w naszej gminie jest spory, wniosków o przyznanie mieszkania komunalnego jest więcej, niż lokali do dyspozycji w danym roku. Dlatego wójt Józef Piotrowski podjął decyzję o budowie kolejnego budynku komunalnego, przy ul. Parkowej w Pszczewie. Będzie się w nim znajdować 14 mieszkań, o powierzchni od 30 do 60 metrów kwadratowych. Prace projektowe zakończyły się. Dysponujemy już pozwoleniem na budowę. Jeśli chodzi o finansowanie tej inwestycji, to gmina Pszczew będzie wnioskować do Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest możliwość uzyskania finansowania na poziomie 80 do 95% kosztów inwestycji.

6. Sport i turystyka

Od jesieni 2023 r. korzystać  możemy z odnowionego odcinka promenady nad jeziorem Kochle. Ze względów własnościowych modernizacja nie mogła zostać przeprowadzona na całym terenie. Na 2024 r. przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej II etapu budowy promenady.

 Nad jeziorem Kochle projektowany będzie również slip, czyli pochylnia służąca do wodowania  lub wyciągania na brzeg niewielkich jednostek pływających. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie jeziora do celów rekreacyjnych.

Wsparcie na działalność będą mogły otrzymać kluby sportowe z naszej gminy, w ramach konkursu ogłaszanego na początku roku. Poza tym wykonany zostanie projekt energooszczędnego oświetlenia boiska sportowego w Pszczewie, zamontowany zostanie monitoring na szatni sportowej, a na boisku w Policku zamontowane piłkochwyty oraz inne prace związane z użytkowaniem boiska na rozgrywki Obry Policko.

7. Bezpieczeństwo mieszkańców

W budżecie zaplanowano pieniądze na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W Świechocinie wykonana zostanie sygnalizacja świetlna z modułem radarowym wraz z przejściem dla pieszych. Doświetlone zostanie przejście dla pieszych przy ul. Międzyrzeckiej (w pobliżu markeru Dino).

W budżecie znalazły się oczywiście środki na finansowanie działalności gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Pszczew przystąpiła do projektu z programu Interreg, dzięki czemu mamy otrzymać dofinansowanie do zakupu quadu ratowniczego z przyczepką dla OSP Pszczew.

Na wniosek Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Gmina Pszczew dofinansuje zakup lekkiego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu. Wesprze również finansowo Policję, która planuje w 2024 r. przeprowadzić remont Posterunku Policji w Pszczewie oraz Szpital Międzyrzecki na zakup tomografu optycznego.

W tym roku OSP Silna wzbogaci się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W związku z tym przebudowana zostanie świetlica wiejska w Silnej. Dobudowane zostanie miejsce postojowe dla auta strażackiego, a dodatkowo wykonane zadaszenie zejścia do piwnicy i utwardzone miejsca parkingowe.

<