Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Opłata miejscowa


Opłata miejscowa
1. Stawka opłaty miejscowej: Stawkę opłaty miejscowej, terminy płatności oraz sposób jej poboru reguluje Uchwała Rady Gminy Pszczew nr XIII.72.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Pszczew (link)
Stawka opłaty miejscowej wynosi 1,40 zł za każdy dzień pobytu od jednej osoby.

2. Zasady płatności, poboru i rozliczeń opłaty miejscowej:
* Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa.
* Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zajmujące się rejestracją osób przybywających do hotelu, pensjonatu, motelu, ośrodka wypoczynkowego, domu wypoczynkowego, pokoju gościnnego, schroniska, campingu, na strzeżone pole biwakowe albo do innego podobnego zakładu.
* Wysokość wynagrodzenia inkasenta wynosi 10% zainkasowanej opłaty.
* Dowodem pobrania opłaty miejscowej przez inkasenta jest urzędowo poświadczone pokwitowanie na blankiecie dowodu wpłaty lub kwitariusza przychodowego (kwitariusze do pobrania w Urzędzie Gminy Pszczew przy ul. Rynek 13 w Pszczewie, pokój nr 1, w godz. poniedziałek 7.30-17.30, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-13.30).
* Inkasent odprowadza pobraną opłatę w terminie do 15-tego dnia następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
Opłata miejscowa może być również wpłacana indywidualnie w kasie Urzędu Gminy w Pszczewie lub na konto nr: 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001 Wprowadza się obowiązek prowadzenia, przez inkasentów opłaty miejscowej, ewidencji osób, która ma zawierać:
– imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
– datę i godzinę rozpoczęcia pobytu, datę i godzinę zakończenia pobytu,
– właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
– łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

Opłaty miejscowej nie pobiera się:
* pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* od osób przebywających w szpitalach,
* od osób niewidomych i ich przewodników,
*od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,
* od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
Podstawa prawna:
* Zasady pobierania opłaty miejscowej reguluje art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. rok 2019 poz. 1170).
* Uchwała Rady Gminy Pszczew nr XIII.72.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Pszczew.
Informacji udziela:
Urząd Gminy Pszczew, Referat finansowy pokój nr 1, tel. 957492314.

<