Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Opłata miejscowa


Opłata miejscowa
1. Stawka opłaty miejscowej: Stawkę opłaty miejscowej, terminy płatności oraz sposób jej poboru reguluje Uchwała Rady Gminy Pszczew nr XLV.357.2022 z dnia 10 marca 2022r. w sprawie opłaty miejscowej (link)
Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,00zł za każdy dzień pobytu od jednej osoby.

2. Zasady płatności, poboru i rozliczeń opłaty miejscowej:
* Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa.
* Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zajmujące się rejestracją osób przybywających do hotelu, pensjonatu, motelu, ośrodka wypoczynkowego, domu wypoczynkowego, pokoju gościnnego, schroniska, campingu, na strzeżone pole biwakowe albo do innego podobnego zakładu.
* Wysokość wynagrodzenia inkasenta wynosi 10% zainkasowanej opłaty.
* Dowodem pobrania opłaty miejscowej przez inkasenta jest urzędowo poświadczone pokwitowanie na blankiecie dowodu wpłaty lub kwitariusza przychodowego (kwitariusze do pobrania w Urzędzie Gminy Pszczew przy ul. Rynek 13 w Pszczewie, pokój nr 1, w godz. poniedziałek – piątek 7.30-15.30).
* Inkasent odprowadza pobraną opłatę w terminie do 15-tego dnia następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
  Wprowadza się obowiązek prowadzenia, przez inkasentów opłaty miejscowej, ewidencji osób, która ma zawierać:
– imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
– datę i godzinę rozpoczęcia pobytu, datę i godzinę zakończenia pobytu,
– właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
– łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

Opłaty miejscowej nie pobiera się:
* pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* od osób przebywających w szpitalach,
* od osób niewidomych i ich przewodników,
*od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,
* od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
Podstawa prawna:
* Zasady pobierania opłaty miejscowej reguluje art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. rok 2022 poz. 1452).
* Uchwała Rady Gminy Pszczew nr XLV.357.2022 z dnia 10 marca 2022r. w sprawie opłaty miejscowej. * Uchwała Rady Gminy Pszczew nr LX.495.2023 z dnia 25 maja 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.
Informacji udziela:
Urząd Gminy Pszczew, Referat finansowy pokój nr 1, tel. 957492314.

<