Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Ogłoszenie dotyczące komputerów z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

02/01/2024

W dniu 31 marca 2020 zakończył się projekt „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew”, w ramach której beneficjenci programu otrzymali do użytkowania zestaw komputerowy.

Oznacza to, że wygasła umowa użyczenia sprzętu komputerowego. Zgodnie z §3 ust. 17 Umowy użyczenia zawartej w ramach realizacji programu „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew”,  beneficjent zobowiązany był do zwrotu przedmiotu użyczenia bez uprzedniego wezwania do 31 marca 2020 r.

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr Or.120.437.2023 Wójta Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2023 r. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zakupiony w ramach projektu pn. „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oraz stanowiący własność Gminy Pszczew, może zostać przekazany w formie darowizny na rzecz uczestników tego projektu, po zakończeniu trwałości projektu. Zarządzenie, wraz z załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pszczew oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pszczew.

Powyższe oznacza, że sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem można zatrzymać pod warunkiem zawarcia umowy darowizny.

Zgodnie z §5 w/w Zarządzenia przekazanie sprzętu wraz z oprogramowaniem (zawarcie umowy darowizny) winno nastąpić w terminie do 15 stycznia 2024 r.  Po upływie tego terminu, uczestnicy projektu, którzy nie zawrą przedmiotowej umowy, będą bezwzględnie zobowiązani do zwrotu przedmiotu użyczenia (sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem).

Druki umowy darowizny są dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew ul. Rynek 13. Należy się umówić pod numerem  95 749 23 19 oraz do pobrania poniżej (Dokumety).

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem może też zostać przekazany w przypadku śmierci uczestnika projektu, wtedy wniosek składa osoba zainteresowana przejęciem sprzętu.

W przypadku braku złożenia wniosku i podpisania umowy darowizny, sprzęt należy samodzielnie zwrócić do Urzędu Gminy Pszczew, po uprzednim ustaleniu terminu zwrotu pod numerem telefonu 95 749 23 19.

Brak zwrotu sprzętu komputerowego, w przypadku odmowy zawarcia umowy darowizny, wiązać się będzie z poniesieniem przez biorących w użyczenie konsekwencji finansowych oraz prawnych.

Dokumenty:

Zarządzenie Wójta Gminy Pszczew

Umowa darowizny

Ogłoszenie

<