Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 r.

02/02/2024

Wójt Gminy Pszczew ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania w 2024 r. poniżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 26 000 zł

Terminy i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania nastąpi w terminie określonym w zawartej umowie, nie później niż do 15 grudnia 2024 r. 

Termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem organizacji pozarządowej wraz z dopiskiem “Otwarty konkurs ofert 2023” w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2024 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów na bip.pszczew.pl

Zgłaszanie przedstawicieli NGO do prac w komisji konkursowej

Zapraszamy do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Pszczew w 2024 roku.

Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych.

<