Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zakres działalności urzędu


Urząd Gminy Pszczew jako organ pomocniczy samorządu gminnego realizuje zakres zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność(art. 2 ustawy). Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy:
● ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
● gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
● wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
● lokalnego transportu zbiorowego,
● ochrony zdrowia,
● pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
● gminnego budownictwa mieszkaniowego,
● edukacji publicznej,
● kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
● kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
● targowisk i hal targowych,
● zieleni gminnej i zadrzewień,
● cmentarzy gminnych,
● porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
● utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
● polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
● wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
● promocji gminy,
● współpracy z organizacjami pozarządowymi,
● współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

<