Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Deklaracja o dostępności serwisu


Urząd Gminy Pszczew zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu pszczew.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do pszczew.pl

Publikacja strony – 2009-05-01.

Ostatnia aktualizacja strony – 2020-05-25.

Ostatni przegląd deklaracji – 2022-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

1. Strona internetowa www.pszczew.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Urząd Gminy Pszczew dokłada wszelkich starań, aby regularnie zwiększać zakres dostępności niniejszej strony do poziomu WCAG 2.1 .

2. Pomimo starań pewne elementy znajdujące się na stronie (grafiki, dokumenty, filmy) są niedostępne, ponieważ:
– pochodzą z różnych źródeł,
– są bardzo obszerne,
– utworzone zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zapewnienie alternatywnego dostępu wszystkich elementów strony dla wszystkich typów niepełnosprawności przekracza obecne możliwości finansowe jednostki.

4. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-13 na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Gminy w Pszczewie.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Skróty klawiszowe:
 • [+] – powiększenie tekstu
 • [] – pomniejszenie tekstu
 • [z] – zmiana kontrastu
 • [b] – Biuletyn Informacji Publicznej
 • [w] – wyszukiwarka
 • [p] – menu Gmina Pszczew
 • [klawisze strzałek] – poruszanie się po menu
 • [m] – menu Dla Mieszkańca
 • [t] – menu Dla Turysty
 • [i] – menu Dla Inwestora
 • [k] – Kontakty
 • [a] – aktualności, strona główna
 • [Tabulator] – poruszanie się po aktualnościach
 • [0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] – sekcje menu podręcznego, ponowne wciśnięcie klawisza – powrót
 • [n] – nawigacja

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

1. Dane teleadresowe jednostki prowadzącej stronę
Urząd Gminy Pszczew,
ul. Rynek 13, 66-330 PSZCZEW
tel. 95 749 23 10
mail: ug@pszczew.pl

2. W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karolina Korenda-Gojdź. Zgłoszenia problemu dostępności strony lub jej elementu można dokonać poprzez formularz. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu “+48 95 749 23 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

3. Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

4. Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

5. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

6. W przypadku niezadowalającej odpowiedzi można zawiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem Urzędu Gminy w Pszczewie znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku wiedzie troje drzwi. Pierwsze, główne, od strony Rynku nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drugie, również od Rynku, przy Urzędzie Stanu Cywilnego umożliwiają dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową, trzecie, od strony ul. Poznańskiej i Jadwigi również. Budynek urzędu ma cztery kondygnacje, a na samym parterze dwa różne poziomy.

Obecny stan architektoniczny oraz brak odpowiednich urządzeń uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do wszystkich pomieszczeń biurowych. Istnieje możliwość załatwienia każdej sprawy i spotkania z urzędnikami w miejscu alternatywnym – salce konferencyjnej – od strony ul. Poznańskiej i Jadwigi.

W budynku nie zamieszczono informacji dźwiękowej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń.

Urząd zapewnia dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

<