Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zakład Usług Komunalnych


ul. Kasztanowa 14, 66 – 330 Pszczew

mail: zukpszczew@interia.pl

tel. biuro:  95 749 10 88

tel. wodociągi: 95 749 23 31

tel. oczyszczalnia ścieków:  95 749 23 32

 Dyrektor: Jan Łukaszyk

Z-ca dyrektora: Jakub Walkowski

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 730 – 1530

Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności:
a) zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
b) zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) wywozu nieczystości płynnych,
d) wywozu nieczystości stałych,
e) utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych,

2. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

3. dróg, ulic, mostów i placów, w szczególności bieżącego utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników i placów, a w tym zimowego utrzymania dróg,

4. zieleni gminnej i zadrzewień,

5. targowisk i hal targowych,

6. utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

<