Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Ośrodek Pomocy Społecznej


ul. Zamkowa 20
66-330 Pszczew
tel./fax 95 7492328
tel. 95 7492329, 697 200 142
mail: sekretariat@opspszczew.pl
Kierownik: Aleksandra Sobiak

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r.  poz. 650), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie

Misja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie: Wspólne działanie osób, instytucji i organizacji w celu podniesienia życia społeczności lokalnej gminy Pszczew oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, we wzajemnym szacunku i współpracy z lokalną władzą uchwałodawczą i wykonawczą, pracownikami, klientami oraz pozostałymi partnerami, w tym instytucjami samorządowymi, pozarządowymi, instytucjami pomocy społecznej, instytucjami wspierającymi i/lub kontrolującymi oraz społecznością lokalną, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie zapewnia profesjonalne oraz skuteczne realizowanie swoich zadań statutowych”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie został utworzony  02.05.1990 r. na mocy Uchwały nr X/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Pszczewie z dnia 30 kwietnia 1990 r.  Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie był w tamtym czasie budynek Urzędu Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13. Od początku działalności Ośrodka, jego zadaniem było kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Pszczew.

Z dniem 01.01.1997 r. Uchwałą Nr XXIV/148/96 Rady Gminy w Pszczewie z dnia 19 grudnia 1996 r. został powołany do życia Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie z Środowiskowym Domem Samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie od początku swojej działalności miał charakter ponadlokalny a jego celem była rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi. Na początku siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie z Środowiskowym Domem Samopomocy w Pszczewie była: ul. Zamkowa 20 w Pszczewie. Od 2012 r. siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie jest: Plac Zamielno 4 w Pszczewie.

Z dniem 01.01.2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie został wyodrębniony ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie i stał się samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Pszczew.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie jest jednostką organizacyjną Gminy Pszczew, nie mającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, powołanej w celu wykonywania zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie jest najważniejszym wykonawcą zadań socjalnych, który wchodzi w skład lokalnej administracji samorządowej gminy Pszczew. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie realizuje w szczególności:

 1. zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: przyznawanie świadczeń w szczególności w formie: zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje również pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowanie do domów pomocy społecznej, kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie, praca socjalna. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.
  1. zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej: udzielanie wsparcia przez asystentów rodziny  rodzinom
   z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
  1. zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny: program w ramach którego osoby, które wychowały minimum trójkę dzieci mogą korzystać ze zniżek u partnerów Karty Dużej Rodziny: przyznanych przez państwowe i prywatne firmy;
  1. zadania związane z programem “Posiłek w szkole i w domu” skierowanym zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych;
  1. projekt  7.5. „Rozwój jakości usług społecznych na terenie gminy Pszczew” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.08.2018 r. do 30.06.2021 r.: w ramach projektu realizowanych jest 6 zadań, finansowana jest działalność Klubu Seniora, udzielane jest dodatkowe wsparcie opiekunom  faktycznym, świadczone są opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (psychologiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze, asystenckie); usługi wspierania rodziny oraz pozostałe usługi świadczone na rzecz niesamodzielnych
   i niepełnosprawnych uczestników projektu: taxi społeczne oraz lotna brygada remontowa;
  1. projekt 7.1. „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Pszczew”: realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r.: celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 10 mieszkańców Gminy Pszczew;
  1. projekt 2.5. „Nowy model pracy socjalnej i usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie”: realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój od 01.09.2019 r. do 28.02.2021 r.: celem projektu jest rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie znajduje się Klub Seniora oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Pierwsze nieformalne spotkania Seniorów dzięki uprzejmości księdza Proboszcza w Pszczewie odbywały się w świetlicy „Magdalenka” w Pszczewie. Od samego początku organizacją spotkań Seniorów zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie. Klub Seniora w Pszczewie funkcjonuje formalnie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie od 30 sierpnia 2018 r. Siedzibą Klubu Seniora w Pszczewie jest ul. Sikorskiego 8. We wrześniu 2019 r. z inicjatywy Seniorów świętowano 3-lecie działalności Seniorów. Na dzień 31.12.2019 r. Klub Seniora w Pszczewie liczył 40 członków.
Klub Seniora w Pszczewie finansowany jest z projektu unijnego 7.5. „Rozwój jakości usług społecznych na terenie gminy Pszczew”, który realizowany jest w gminie Pszczew od 01.08.2018 r. do 30.06.2021 r. Klub Seniora w Pszczewie jest miejscem spotkań osób w podobnym wieku. W Klubie Seniora w Pszczewie odbywają się ciekawe zajęcia, kursy, warsztaty, spotkania ze znanymi osobami. W Klubie Seniora w Pszczewie można porozmawiać z innymi ludźmi, nawiązać nowe znajomości i wziąć udział w zajęciach czy kursach (np. rękodzieła, gotowania, podstaw Internetu). Ogromną zaletą tego miejsca jest to, że daje ono seniorom poczucie przynależności do grupy. To pozwala im odpędzić samotność i uczucie wyobcowania. Klub Seniora w Pszczewie pomaga podtrzymywać relacje towarzyskie i umożliwia nawiązanie nowych znajomości.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

<