Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa spis rolny polecane strony

Roczny plan pracy Rady Gminy


I kwartał 2020 roku:
1. Podsumowanie pracy Komisji i Rady Gminy za 2019 rok.
2. Informacje nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w Pszczewie.
3. Omówienie możliwości i kosztów wprowadzenia systemu do głosowania, udostępniania materiałów na sesje i komisje( e-sesja ). Przeniesione na II kwartał
4. Analiza zadań inwestycyjnych na 2020 rok.
5. Informacja z wykorzystania środków z Funduszów Sołeckich (integracja, wydatki inwestycyjne)omówione będzie podczas przyjmowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2019.
6. Sprawy bieżące i analiza  oraz podejmowanie uchwał.

II Kwartał 2020 roku:
1. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pszczew w tym  informacja za 2019 rok nt. wydatkowania 25 tys. zł,-ze środków własnych na dofinansowanie dodatkowych służb Policji na terenie gminy.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2019 rok.
3. Uroczysta sesja z okazji 30 rocznicy wyborów samorządowych.
4. Informacja z działalności GOK za 2019 rok.
6. Raport o stanie gminy za 2019 r. oraz podjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta.
8.Informacja z wykonania zadań własnych i zleconych realizowanych przez OPS ( realizacja programów).

III Kwartał:
1.Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku
2. Analiza zobowiązań finansowych za I półrocze
3. Monitoring Strategii Rozwoju Gminy Pszczew
4. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

IV Kwartał:
1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Pszczew i Wójta Gminy Pszczew o oświadczeniach majątkowych.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2019/2020.
3. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
4. Informacja Wójta o sprawach toczących się w Sądach z udziałem Gminy Pszczew.
5. Informacja dotycząca działalności z zakresu promocji Gminy Pszczew.
6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok.