Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Mieszkańcy chcą przywrócenia praw miejskich


W październiku ubiegłego roku wpłynęło zarówno do Wójta, jak i Rady Gminy Pszczew pismo mieszkańców o podjęcie stosownych działań zmierzających do odzyskania praw miejskich odebranych Pszczewowi w 1946 roku. W uzasadnieniu mieszkańcy wskazali, że miejscowość spełnia wszelkie wymagania stawiane dzisiejszemu miastu:
1) liczba mieszkańców około 2 tys.,
2) posiadanie praw miejskich w przeszłości,
3) przynajmniej 60% mieszkańców miejscowości utrzymuje się z działalności pozarolniczej,
4) brak zabudowy zagrodowej w części miejskiej, wyodrębnione centrum,5) posiadanie niezbędnej infrastruktury – wodociąg, kanalizacja, gaz, drogi, budynki użyteczności publicznej (szkoła, muzeum, kino, GOK, urząd, sala widowiskowa, hala sportowa, praktyka lekarska, kościół parafialny, targowisko, markety, plaża komunalna, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, atrakcje turystyczne).
Wymieniono również 14 miejscowości, które w ostatnich 3 latach z powodzeniem przeprowadziły taką procedurę oraz wskazano korzyści płynące z bycia miastem:
– podniesienie prestiżu i wizerunku miejscowości dla turystów i inwestorów,
– korzystanie z programów finansowych dla rozwoju miast,
– dodatkowe szanse dla mieszkańców.
W piśmie stwierdzono również, że odzyskanie praw miejskich nie jest jednoznaczne z podwyższeniem podatków dla mieszkańców, gdyż o tym decyduje Rada Gminy. Nieprawdą również jest przekonanie, że od razu wzrosną koszty administracyjne, chociażby wynikające z uposażenia burmistrza, gdyż wynagrodzenie to wynika z liczby mieszkańców kierowaną gminą, a nie z jej statusu.

Odpowiadając, wójt poparł stanowisko, że Pszczew powinien odzyskać prawa miejskie i uznał argumentację mieszkańców za przekonującą. Jednak po wstępnym rozeznaniu kosztów procedury:
– nowe wytyczenie granic geodezyjnych obszarów miejskich i wiejskich (od poprzedniej próby odzyskania praw miejskich w 2008 roku w ścisłym centrum Pszczewa mieszka mniej osób, zabudowa rozrasta się na obrzeżach, a zatem na obszarze wskazanym jako miasto nastąpiła depopulacja),
– nowe lub zmiany w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego dla wielu obszarów w celu pogodzenia i rozdzielenia obszarów miejskich i działalności rolniczej.
Ze wstępnego rozeznania wynika, że aby zrobić to dobrze, bez szkody dla wielu podmiotów, gmina musiałaby ponieść znaczne nakłady na całą procedurę. Zdaniem wójta w tym momencie nie stać nas na takie wydatki. Musimy zapłacić 3.100.000 zł KOWR-owi, a przychody gminy zmniejszył COVID. To ograniczenia dla wielu przedsięwzięć, a nawet dla dotychczasowej działalności gminy w zakresie wydatków bieżących. “W związku z powyższym z przykrością informuję, że do końca obecnej kadencji nie wprowadzę do porządku obrad sesji Rady Gminy Pszczew uchwały podejmującej procedurę odzyskania praw miejskich przez Pszczew” – zakończył wójt.
Czy to oznacza, że taki projekt nie stanie na sesji? Oprócz wójta inicjatywę uchwałodawczą, ma każdy radny, a także grupa stu mieszkańców gminy. Zachęcamy Państwa do wypowiedzenia się na temat ewentualnego wznowienia starań o odzyskanie praw miejskich przez Pszczew. Można to zrobić pod postem na FB lub poprzez formularz Zadaj Pytanie Wójtowi

<