Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Planowany porządek obrad


ZAWIADOMIENIE

Pszczew, dnia 03 marca 2022r.

RG.0002.XLV.EM.2022                                                                  

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolityDz. U. z 2021r. poz. 1372)  zwołuję XLV sesję Rady Gminy Pszczew, która odbędzie się w dniu 10 marca 2022r. o godz.  16.00, w  sali GOK ul. Zamkowa 14 w Pszczewie, na którą serdecznie zapraszam.

Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej w tym z wykonania uchwał rady gminy w tym podjęte działania celem pomocy uchodźcom z Ukrainy.

5. Informacja Przewodniczącego rady gminy z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym- 

   korespondencja.

6. Informacja Wójta o sprawach sądowych z udziałem Gminy Pszczew.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. wsparcia Ukrainy – druk Nr 355
 2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 – druk Nr 356
 3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – druk nr 357
 4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie – druk nr 358
 5. zmian w uchwale budżetowej na 2022r. – druk nr 359
 6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2022-2032 – druk Nr 360
 7. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzyrzeckiemu – druk nr 361
 8. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzyrzeckiemu – druk nr 362
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – druk nr 363
 10. opłaty miejscowej – druk nr 364
 11. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – druk nr 365
 12. programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew – druk nr 366

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący RADY   GMINY    PSZCZEW

        66-330 Pszczew, ul. Rynek 13, tel. (095) 749 23 19,  

        e- mail  rada@pszczew.pl ; www.bip.pszczew.pl 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

<