Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Konkurs na realizację zadań z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Wójt Gminy Pszczew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania w 2022 r. zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Pszczew.

Oferty składane w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert muszą spełniać wszystkie wymagania określone w ustawie, niniejszym ogłoszeniu o konkursie oraz być sporządzone wg wzoru oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DZ. U. poz. 2057).

Na realizację zadań z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono 19 000 zł. Warunkiem otrzymania dotacji jest zapewnienie co najmniej 5% wkładu własnego finansowego (od kwoty wnioskowanego dofinansowania).

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem organizacji pozarządowej wraz z dopiskiem “Otwarty konkurs ofert 2022”. Formularz oferty można pobrać w Referacie Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy (pokój nr 15, II piętro) lub ze strony internetowej www.pszczew.pl oraz ze strony BIP www.bip.pszczew.pl.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 marca  2022 r. o godz. 14.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew.

Ogłoszenie, zarządzenia, formularze

<