Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

II nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu


Wójt Gminy Pszczew ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Pszczew w 2022 rokuW II naborze wniosków przeznacza się środki finansowe w wysokości 10.000 zł.

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski należy składać w Urzędu Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew  lub przesłać pocztą w terminie do 15  kwietnia  2022 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po 15 kwietnia  2022 roku nie zostaną rozpatrzone.
2. Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres beneficjenta, z dopiskiem „ II Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Pszczew w 2022 roku”), na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej:  www.bip.pszczew.pl.

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1) Oryginały lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2)   Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia zwykłego.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Dotacje może uzyskać stowarzyszenie wpisane do KRS-u, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie kultury fizycznej, uczniowski klub sportowy, klub sportowy funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, działający na terenie Gminy Pszczew.

2. Zasady udzielania dotacji rozwoju sportu w Gminie Pszczew określa Uchwała Nr XVII.90.2012  Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.

2. Dotacji udziela Wójt Gminy Pszczew, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu propozycji wyboru komisji konkursowej, która dokonuje oceny wniosków.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
Wójt Gminy Pszczew rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Więcej informacji:

bip.pszczew.pl

<