Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Podatek od środków transportowych


Podatek od środków transportowych

1. Podatnicy są zobowiązani:

  • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje
    na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A i klauzulą informacyjną, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ
    na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania
    lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

2. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Pszczew- referat podatków i opłat lokalnych przy ul. Rynek 13 66-330 Pszczew, pokój nr 1. Informacja telefoniczna tel. 957492314.

3. Terminy płatności:

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych
bez wezwania w terminach:

– I rata podatku do 15 lutego roku podatkowego,

– II rata podatku do 15 września roku podatkowego.

Podatek można wpłacać na konto Urzędu Gminy w Pszczewie GBS Międzyrzecz   
91 8367 0000 0023 1925 6000 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w Pszczewie przy ul. Rynek 13
w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek –czwartek 7.30 = 15.30, piątek 7.30 – 13.30.

Informacji udziela:
Urząd Gminy Pszczew, Referat finansowy pokój nr 1, nr tel. 957492314.

<