Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne


Dodatek mieszkaniowy

Nowe kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych w Gminie Pszczew – od 1 lipca 2021
Wniosek o przyznanie dodatku i deklaracja o wysokości dochodu
Zaświadczenie o dochodach

Dodatek energetyczny

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny,
 • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie). Ważne – ta sama osoba i adres musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty
Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny, należy złożyć wniosek w urzędzie oraz dołączyć:

 • umowę, która została zawarła z zakładem energetycznym na dostarczanie prądu do mieszkania, w którym mieszkasz,
 • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną, jeśli chcesz, by płatność przyznanego zryczałtowanego dodatku energetycznego nastąpiła na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarłeś umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
 • klauzulę informacyjną RODO – dodatek energetyczny.

Inne informacje Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.   Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 • na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Informacje
Urząd Gminy w Pszczewie, parter pokój nr 1, tel. (95) 749 23 14, mail: kontrola@pszczew.pl

<