Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Lokalizacja zjazdu z drogi publicznej


WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej
•Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości wraz z oryginałem do wglądu,
•Oryginał mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu zawierającej informacje o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich.
•Kopia projektu zagospodarowania działki w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi,
•Oryginał lub kserokopia decyzji o warunkach zabudowy (o ile jest wymagana)
•Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo (jeśli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika)

DODATKOWE INFORMACJE:

• Opłaty
82 zł – za wydanie zezwolenia ( zwolnione są opłaty związane z budownictwem mieszkaniowym)
17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
•Dodatkowych informacji udziela inspektor Karol Grobelny Tel. (95)7492321 e-mail: drogi@pszczew.pl
•O uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej może wnioskować właściciel lub współwłaściciel nieruchomości.
•Decyzja na lokalizację zjazdu nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na wykonanie zjazdu. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać w tutejszym urzędzie decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami)

<