Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pszczew


Analiza – 2022 rok

I.  Wprowadzenie

1.1. Cel i zakres analizy

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pszczew, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pszczew.

1.2. Podstawa prawna sporządzenia analizy

Obowiązek opracowywania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi wynika z art.3 ust.2 pkt 10 oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                      i porządku w gminach  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).

Analizę opracowano zgodnie z art. 9tb ww. ustawy, na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz roczne sprawozdane z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje w szczególności:

 • możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących    odpady    komunalne    oraz    przeznaczonych  do    składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
 • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                                        i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki                                            i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • liczbę mieszkańców;
 • liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy ucpig, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12 ww. ustawy;
 • ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
 • ilość  niesegregowanych  (zmieszanych)   odpadów   komunalnych   i    bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i   recyklingu   odpadów komunalnych;

Analizę przeprowadza się w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy i upublicznia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1.3. Akty prawne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pszczew

1. Uchwała nr XII.79.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX.124.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Uchwała nr XXVI.194.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew.

3. Uchwała nr XXVI.192.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

4. Uchwała nr XXVII.199.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady stanowiące odpad komunalny w kompostowniku przydomowym.

5. Uchwała nr XXVIII.208.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Pszczew oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji.

6. Uchwała nr XXVIII.209.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7. Uchwała nr LIV.419.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

8. Uchwała nr XXVIII.206.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji.

II. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Pszczew

W 2022 roku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pszczew oraz zagospodarowanie odpadów realizowane było przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp.zo.o. z siedzibą  ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań.                                                    

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników realizowany był z częstotliwością dla zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w systemie workowym. Wprowadzono następujące oznaczenie worków:

– kolor żółty – plastik, metale,

– kolor niebieski – papier,

– kolor zielony – szkło,

– kolor brązowy – bioodpady.

Zbiórka selektywna odbywała się z częstotliwością:

 • plastik, makulatura, szkło  – raz w miesiącu
 • odpady zielone w okresie od 01.01.2022r do 31.03.2022r. oraz 1.11.2022r. do 31.12.2022r. – raz w miesiącu oraz  w okresie  od 1.04.2022r. do 31.10.2022r. – dwa razy w miesiącu.

Zbiórka odpadów wielogabarytowych i elektroodpadów odbyła się dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym. Powyższe odpady były odbierane sprzed posesji przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM, z która gmina ma podpisaną umowę.

Na terenie Gminy Pszczew funkcjonuje PSZOK. Czynny jest w dni robocze w godzinach: poniedziałki 8:00 – 17:00, od wtorku do piątku 7:30 – 15:30, a także w soboty 9:00- 13:00. Przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców gminy dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie. PSZOK przyjmuje  następujące rodzaje odpadów:

 • odpady selektywnie zbierane: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady (rozdrobnione),
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 
 • odpady wielkogabarytowe (bezpłatnie do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 • odpady budowalane i rozbiórkowe – pochodzące z drobnych prac remontowych  (bezpłatnie do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki i chemikalia oraz środki farmakologiczne inne niż niebezpieczne,
 • zużyte opony – samochodów osobowych i mniejszych pojazdów  (bezpłatnie do 0,2 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 • odzież i tekstylia, 
 • opakowania po środkach ochrony roślin,
 •  lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
 • opakowania po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach i żywicach,
 • oleje i tłuszcze,
 • opakowania po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością.

III. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz  przeznaczonych    do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Pszczew nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zmieszane komunalne przekazywane są  do regionalnej instalacji będącej sortownią odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych na Składowisko odpadów Mnichy  „Clean City Zakład Utylizacji Odpadów” Sp. z o.o., Michy 100,64-421 Kamionna.

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2022 na terenie Gminy Pszczew nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.                        

 • Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatkii nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Pszczew wydano 1.049.855,27 zł. W ramach wydatków sfinansowano:

 • usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew – 841.503,58zł,
 • usługę odbioru i transportu pozostałych odpadów – 12.342,94 zł,
 • koszty funkcjonowania PSZOK – 116.500,00 zł,    
 • koszty pracownicze obsługi administracyjnej – 73.730,54 zł,
 • pozostałe koszty administracyjne (opieka autorska prowizję, opłaty) oprogramowania – 5.778,21 zł.

                                                                                              

 Na dzień 31. 12. 2022r. z tytułu opłat wpłynęło 1. 134. 910,66 zł.  Kwota zaległości   w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wg stanu na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 241.391,79 zł.

VI.  Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2022 roku według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Pszczewie wynosiła 4.093 osoby. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 roku objęto 3.356 osób.

Różnica w podanej liczbie mieszkańców według danych z USC oraz danych pochodzących ze złożonych deklaracji wynika z faktu, iż uczniowie i studenci kontynuują naukę poza miejscem stałego zameldowania oraz wielu mieszkańców pracuje poza granicami naszego kraju. Ponadto warto zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby faktycznie zamieszkującą daną nieruchomość.

VII.   Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których Gmina powinna podjąć działania o których mowa w art.6 ust. 6-12

Właściciele nieruchomości, od których Gmina nie odbiera odpadów są zobowiązani do zawarcia umów na odbiór odpadów bezpośrednio z firmą wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej. Na terenie Gminy Pszczew wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na dzień 31.12.2022r  jest 8 firm.

VIII. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

W minionym roku w gminie Pszczew zostało odebranych i zebranych łącznie 1.611,5677 Mg odpadów komunalnych, w tym odpadów zmieszanych (o kodzie 20 03 01)  750,880 Mg.                                                                                                                                                                                   

Ilość odpadów komunalnych odebranych w roku 2022r. z terenu gminy Pszczew przedstawia się następująco:

Kod odebranych odpadówRodzaj odebranych i zebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
20 01 01Papier i tektura52,9665
20 01 02Szkło90,936
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki)1,372
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 351,435
20 01 39Tworzywa sztuczne75,3875
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji113,08
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne750,88
20 03 07Odpady wielkogabarytowe51,14
20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach0,96
17 03 80 Odpadowa papa0,36
15 01 04Opakowania z metali3,3057
Razem 1141,8227

Ilość odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Pszczewie w roku 2022 przedstawia się następująco:

Kod odebranych odpadów Rodzaj odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
16 01 03Zużyte opony15,195
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów311,44
17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia26,615
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 061,06
20 01 23* Urządzenia zawierające freony0,6
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)1,531
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 356,089
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji23,85
20 03 07Odpady wielkogabarytowe83,365
Razem 469,745

IX.  Ilość   niesegregowanych   (zmieszanych)  odpadów   komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i   recyklingu   odpadów komunalnych

W 2022 roku przetworzeniu poddano następującą ilość odpadów komunalnych zmieszanych, pozostałości z sortowania i odpadów zielonych:

Kod odebranych odpadów komunalnychRodzaj odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne750,88
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji136,93

Przekazano do składowania 373,1331 Mg odpadu o kodzie 19 12 12 powstałego z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości powyżej 80 mm.

Informacja o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego zużycia i recyklingu

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach [Mg]185,5307
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tonach [Mg]1253,2905
Masa bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła w tonach [Mg]182,214
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]25,61%

Zgonie  z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r poz. 2519) gminy są zobowiązane w roku 2022 osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości                        co najmniej 25%. Gmina Pszczew w roku 2022 uzyskała poziom 25,61 % –  zakładamy poziom został osiągnięty. 

 • Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy

W 2022 roku nie przekazano odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Pszczew do termicznego przekształcania.

Strony: 1 2

<