Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Podział nieruchomości


WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o uzyskanie decyzji podziałowej
● dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny),
● oryginał aktualnego wypisu i wyrysu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków),
● kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującej w dniu złożenia wniosku (gdy nie ma planu miejscowego),
● co najmniej dwa egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
● protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
● wykaz zmian gruntowych,
● wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
● mapę z projektem podziału (5 egzemplarzy)

Załatwienie sprawy odbywa się dwuetapowo:
I etap – uzyskanie postanowienia – do 30 dni,
II etap – uzyskanie decyzji – termin załatwienia sprawy zasadniczo do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadkach skomplikowanych do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Dodatkowych informacji udziela inspektor Sylwia Batura tel. 95 7492316 e-mail: gospodarkagruntami@pszczew.pl

<