Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Informacja o konieczności okazania umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Pszczew


Wójt Gminy Pszczew przypomina, iż zgodnie z art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 399) właściciele nieruchomości[1] niezamieszkałych / przedsiębiorcy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej https://bip.pszczew.pl/237/2885/Rejestr_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow komunalnych_od_wlascicieli_nieruchomosci_polozonych_na_terenie_Gminy_Pszczew_0D_0A/  
przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne zalicza się m.in.:
budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).

Wójt Gminy Pszczew informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych / przedsiębiorcy zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku w jednej z następujących form:

  • dostarczenie osobiście do Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13 w Pszczewie, pokój nr 15,
  • przesłanie na adres Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew,
  • przesłanie na adres poczty elektronicznej: odpady@pszczew.pl w formie skanu.

Z przedmiotowego obowiązku zwalnia się właścicieli nieruchomości / przedsiębiorców, którzy mają podpisaną aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Zakładem Usług Komunalnych w Pszczewie, bowiem dane o umowach znajdują się w zbiorach jednostki organizacyjnej Gminy Pszczew.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. art. 6 ust. 5aa  ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399) będą miały miejsce kontrole indywidualne na miejscu powstawania odpadów w siedzibie danego podmiotu.


[1] Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

<