Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Czyste Powietrze. Punkt konsultacyjno – informacyjny


Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu  95 749 23 15 lub 697 200 047.

Każdy mieszkaniec Gminy Pszczew może uzyskać informacje na temat Programu „CZYSTE POWIETRZE”, jak również uzyskać pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku na dofinansowanie, bez żadnych opłat.

„Czyste Powietrze” to program, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, jak również na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:

  1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. w tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta.
  2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

– 1 894 zł  (gospodarstwo wieloosobowe) lub 

– 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

  • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

– 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

– 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

W trakcie wypełniania wniosku niezbędne będą następujące informacje:

– dane podstawowe (imię, nazwisko, PESEL)
– adres mailowy,
– nr księgi wieczystej,
– nr działki,
– PESEL współmałżonka/ współmałżonki
– wartość dochodu zgodna z deklaracją PIT (dotyczy podstawowego poziomu dofinansowania)
– przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez właściwy urząd gminy (dotyczy podwyższonego poziomu dofinansowania)
– podstawowe informacje o planowanej inwestycji (ich znajomość przyspieszy proces wypełnienia wniosku).

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (data pierwszej faktury nie może przekroczyć 6 miesięcy).

Więcej informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajduje się na stronach:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Składanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD)/wejdź na https://gwd.nfosigw.gov.pl.

W GWD należy wybrać formularz dla wniosku o dotację z prefinansowaniem podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP.

W przypadku braku podpisu elektronicznego (po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku za pomocą GWD) należy wydrukować formularz wniosku, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

<