Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Opłata od posiadania psa


Podatnicy w celu zgłoszenia posiadania psa lub aktualizacji danych psa w ewidencji powinni wypełnić druk – kartę danych psa lub aktualizację danych psa.

Opłata za psa wynosi 30,00 zł. Jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego. W przypadku nabycia psa po terminie płatności, opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest płatna w ciągu 14 dni, od daty zaistnienia obowiązku podatkowego.

Opłatę należy dokonać na rachunek:
91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew
w dowodzie wpłaty należy wpisać: opłata za psa, imię i nazwisko oraz adres właściciela psa.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

osób, które mają ukończone 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,

osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,

osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
z tytułu posiadania psa asystującego,

podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu nie więcej niż dwóch psów.

Ponadto zwalnia się z opłaty od posiadania psów, posiadanie psa:

pochodzącego ze schroniska dla zwierząt  – na podstawie umowy adopcyjnej lub właściwego zaświadczenia,
trwale oznakowanego czipem, mikroprocesorem albo tatuażem na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza weterynarii lub metryki psa.

Każdy mieszkaniec posiadający psa zobligowany jest do złożenia formularza karty danych psa, proszę o jego wypełnienie, a w przypadku posiadania psa podlegającego w/w zwolnieniu proszę również o załączenie kserokopii właściwego zaświadczenia, metryki lub umowy i niezwłoczne przekazanie do tutejszego Urzędu lub sołtysowi.

                W przypadku jakichkolwiek pytań, można skontaktować się z pracownikiem pod numerem telefonu 957492314.

<