Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew


Od 19 kwietnia 2022 r. do 11 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Pszczew, (pokój nr 14) wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Będzie można również zapoznać się dokumentacją.

Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar  w granicach administracyjnych gminy Pszczew.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, w sali posiedzeń w przyziemiu budynku, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

  • na adres Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew

w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pszczew.

Obwieszczenie-o-wyłożeniu-studium-do-publicznego-wglądu

<