Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa baza firm polecane strony

Stypendia


Stypendium naukowo-motywacyjne

Ubiegając się o stypendium, należy złożyć dokumenty:
Wniosek o przyznanie stypendium naukowo-motywacyjnego,
– Poświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie Gminy Pszczew ucznia/studenta,
– W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen w poprzednim roku szkolnym i ocenie z zachowania.
– W przypadku studentów kopię indeksu za dany rok akademicki potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen w poprzednim roku akademickim wraz z potwierdzeniem uzyskania ocen wyłącznie pozytywnych na koniec każdego semestru poprzedniego roku akademickiego.
– Do wniosku uczeń/student załącza informację potwierdzającą dodatkowe osiągnięcia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13 Złożenie dokumentów: parter  pokój nr 4 lub przesłanie pocztą na adres urzędu.                                                                                                                                                                                        
Odbiór dokumentów:  osobiście w sekretariacie urzędu, pokój nr 9 lub decyzja zostanie wysłana listem poleconym.


DODATKOWE INFORMACJE
Uczeń bądź student o przyznanie stypendium może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole/studiów. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do 15 września każdego roku – w odniesieniu do uczniów szkół ponadpodstawowych, do 15 października każdego roku – w odniesieniu do studentów studiów dziennych.

Warunkiem przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych kończących się maturą jest:
-uzyskanie w poprzednim roku szkolnym średniej ocen nie niższej niż 4,50 i co najmniej bardzo dobrej oceny  z zachowania ucznia. W przypadku szkół, które nie wystawiają ocen z zachowania pozytywnej opinii z zachowania ucznia,
-po spełnieniu w/w kryterium, o pierwszeństwie przyznania stypendium decydują dodatkowe osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.
Warunkiem przyznania stypendium dla studentów studiów dziennych jest:
-uzyskanie w poprzednim roku akademickim średniej ocen nie niższej niż 4,25 oraz na koniec każdego semestru ocen wyłącznie pozytywnych,
-przy spełnieniu w/w kryterium, o pierwszeństwie przyznania stypendium decydują udokumentowane informacje uczestnictwa studenta w kołach naukowych, konferencjach, stowarzyszeniach, itp.
Dodatkowych informacji udziela podinspektor ds. pomocy stypendialnej Aleksandra Nazwalska  pod nr tel.  95 749 23 23.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Ubiegając się o stypendium, należy złożyć dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym,
2) Dokumenty potwierdzające dochód netto osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku tj.:

– w przypadku osób pracujących – zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o w/w dochodzie,
-w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna bez prawa lub z prawem do zasiłku oraz jego wysokości bądź oświadczenie o zarejestrowaniu się i pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku,
– w przypadku osób pobierających świadczenia: odcinek renty, emerytury bądź kserokopia decyzji o pobieraniu renty/emerytury i jej wysokości lub też oświadczenie,
– zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy) lub oświadczenie o pobieraniu w/w świadczeń,
– kserokopia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy lub oświadczenie o wysokości pobieranego dodatku,
– w przypadku osób uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu (netto) z tyt. kształcenia zawodu lub oświadczenie o wysokości w/w dochodu,
– oświadczenie o wysokości innego dochodu: uzyskanego z prac dorywczych, otrzymanej pomocy finansowej od rodziny, dochodu otrzymanego w walucie obcej lub innego dochodu mającego wpływ na przyznanie w/w stypendium.
3) zaświadczenia szkolne uczniów uczących się w szkole ponadpodstawowej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13
Złożenie dokumentów: parter  pokój nr 4 lub przesłanie pocztą na adres urzędu.                                                                                                                                                                                        
Odbiór dokumentów:  osobiście w sekretariacie urzędu, pokój nr 9 lub decyzja zostanie wysłana listem poleconym.

DODATKOWE INFORMACJE

  • stypendium jest przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia bądź dyrektora szkoły
  • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku
  • Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.
  • Prawo do stypendium przysługuje uczniowi w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 514zł.
  • Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, zasiłku celowego, świadczenia przysługującemu osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
  • Dodatkowych informacji udziela podinspektor ds. pomocy stypendialnej Aleksandra Nazwalska pod nr tel.  95 749 23 23.