Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Pszczew od 1 stycznia  2023 r.:

BUDYNKI  MIESZKALNE (stawki bez mian)

–  30,00 zł   – od 1 osoby miesięcznie  (obowiązek zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny),

  60,00 zł  – od 1 osoby miesięcznie   (stawka  opłaty podwyższona naliczana jest przez organ podatkowy w drodze decyzji  – jeżeli właściciel   nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania opadów komunalnych w sposób selektywny),

–  2,00 zł – miesięczna kwota ulgi z tytułu posiadania kompostownika na nieruchomości (dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych  jednorodzinnych).

DOMKI  LETNISKOWE  LUB NIERUCHOMOŚCI  WYKORZYSTYWANE  NA  CELE  REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE (zmiana stawek)

–  224,00 zł –  ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości (obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),

–  672,00 zł – ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości  (stawka  opłaty podwyższona naliczana jest przez organ podatkowy  w drodze decyzji – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania opadów komunalnych w sposób selektywny).

Opłatę za odpady komunalne uiszcza się raz w miesiącu z góry, bez wezwania w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Wpłat należy dokonywać na wskazany  indywidualny numer rachunku bankowego.

INFORMACJA:

  1. W przypadku  zmiany stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji  i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości podanej w zawiadomieniu.
  2. Na podstawie art. 6m,  ust. 2a  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888-  stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 2320 , z 2021 r. poz. 11, 41 802, 1005, 1177, 1236) zawiadomienie to będzie stanowiło podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Wszelkie informacje dotyczące opłaty za odpady komunalne są dostępne na stronie internetowej Gminy Pszczew pod adresem: https://pszczew.pl/ oraz  Urzędzie Gminy Pszczew pokój nr 15 oraz pod numerem telefonu (095) 7492317.

Strony: 1 2

<