Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zmiany, sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego


WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek w sprawie zmiany istniejącego lub opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• kopia mapy obejmującej nieruchomość będącą przedmiotem wniosku

PROCEDURA:

  1. Wniosek jest tylko propozycją dotyczącą rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego. Złożony wniosek nie zobowiązuje organów gminy do podjęcia działań w zakresie planowania przestrzennego.
  2. Zarejestrowany wniosek jest analizowany przy dokonywaniu przez wójta gminy okresowej oceny aktualności obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących planów miejscowych.
  3. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku Rada Gminy Pszczew podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany obowiązującego planu miejscowego bądź sporządzenia nowego planu miejscowego.
    O podjęciu uchwały ogłasza się w sposób określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Procedura zmiany planu miejscowego bądź sporządzania nowego planu miejscowego może trwać co najmniej kilka miesięcy, co wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

• Dodatkowych informacji udziela inspektor Janusz Leśny, tel. 95 749 23 18, e-mail: budownictwo@pszczew.pl

<