Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Obwieszczenia o postępowaniach ustalania lokalizacji celu publicznego


Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji na rzez Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 11/2023 w sprawie zmiany decyzji nr 1/2021 z dnia 19.01.2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. “Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna – Plewiska (etap III)” zmienionej ostateczną decyzja Wojewody Lubskiego 8/2022 z dnia 19.10.2022 r. w zakresie objęcia nieruchomości znajdującej się na terenie objętym strategiczną inwestycją skutkami, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022r., poz. 273 z późn. zm.).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego  o wszczęciu,  postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 1/2021 z dnia 19.01.2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydanej dla inwestycji pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna – Plewiska (etap III)” zmienionej decyzją 8/2022 znak: IB-I.747.15.2022.JRaj z dnia 19.10.2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 8/2022 z dnia 19.10.2022 r. (IB.I.747.15.2022.JRaj) w sprawie zmiany decyzji 1/2021 z dnia 19.01.2021 r. (IB-I.747.11.2020.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „ Budowa dwutorowej napowietrzanej linii 400 kV Baczyna – Plewiska (etap III)” w zakresie objęcie nieruchomości znajdującej się na terenie objętej strategiczną inwestycją skutkami, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 ustawy (ograniczenie w użytkowaniu nieruchomości).

Zawiadomienie Wójta Gminy Pszczew o informowaniu stron postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej budowie farmy fotowoltaicznej (słonecznej) o łącznej mocy do 210 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 145/1, 157, 156/1, 156/2, 163/2, 163/3, 154/7, 154/2, 231/6, 130/5, 201/2, 202, 203, 204, 205/2, 206, 207, 230/6, 229/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmsko, gmina Przytoczna,  w formie publicznego zawiadomienia.

Zawiadomienie Wójta Gminy Pszczew o informowaniu stron postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 60MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 60 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w obrębie Rokitno i Lubikowo,  w formie publicznego zawiadomienia.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu w dniu 18.08.2022 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 4/2022 w sprawie zmiany decyzji 3/2020 z dnia 30.11.2020 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „ Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna – Plewiska (etap I).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 4/2020 z dnia 30.11.2020 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydanej dla inwestycji pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna – Plewiska (etap II)”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 4/2021 z dnia 08.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydanej dla inwestycji pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna – Plewiska (etap IV)”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.6.2022.JRaj  o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego nr 3/2020 z dnia 30.11.2020 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydanej dla inwestycji pn. „ Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna – Plewiska (etap I).

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie kanalizacji grawitacyjnej, na działkach nr 207/151, 207/150, 207/149, 207/148, 207/72, 207/27 – obręb Przytoczna, gmina Przytoczna.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew w sprawie wydania w dniu 03.06.2022 r.  decyzji nr 04/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV/0,4kV, w tym budowie linii elektroenergetycznych kablowych średniego napięcia SN-15kV oraz niskiego napięcia nn-0,4kV, a także złącz kablowych niskiego napięcia 0,4 kV na części terenu działek o nr ewid. 321/5, 304, 308/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Silna, gmina Pszczew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie parkingu obsługującego szkołę im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej, wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 42/12 – obręb Przytoczna.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV/0,4kV w tym budowa linii elektroenergetycznych kablowych średniego napięcia SN-15kV (…) na terenie działek o nr ewid. 173 i 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Silna gmina Pszczew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej0,4kV, w tym budowa linii elektroenergetycznych kablowych 0,4kV oraz złącz kablowych 0,4 kV, w obrębie Silna gmina Pszczew, na terenie działek 304 i 308/2 położonych w obrębie Silna gmina Pszczew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu obsługującego szkołę im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 42/12 – obręb Przytoczna.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, w tym budowa linii elektroenergetycznych kablowych 15kV i 0,4kV oraz złącz kablowych 0,4 kV w obrębie Silna gmina Pszczew. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 304, 308/2, 321/5 w obrębie Silna gmina Pszczew.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400kV – odcinki w rejonie GW3, i GW4, Mz5 i Mz6, Mz14, Ps20 oraz przebudowę  odcinka linii 15 kV relacji RS Kalsko zlokalizowanej w rejonie słupa Ps19,  w ramach inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Baczyna – Plewiska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV, w tym linii kablowych oraz złącz kablowych w obrębie Silna, na działkach 304 i 308/2.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od Lubikowa do RS Przytoczna wraz z linią światłowodową, na działkach nr 69, 67,93 494, 91, 466, 462/1, 462/2, 638, 446/2 – obręb Przytoczna, gmina Przytoczna.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Pszczew nr 7/2021 z 02.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzanej linii energetyczno – kablowej SN, Zielomyśl V

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Pszczew nr 6/2021 z 02.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzanej linii energetyczno – kablowej SN, Zielomyśl IV

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Pszczew nr 5/2021 z 02.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzanej linii energetyczno – kablowej SN, Zielomyśl III.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Pszczew nr 4/2021 z 02.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzanej linii energetyczno – kablowej SN, Zielomyśl II.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Pszczew nr 3/2021 z 02.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa napowietrzanej linii energetyczno – kablowej SN, Zielomyśl I

Strony: 1 2

<