Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza

Odpady komunalne – szczegóły


Zasady gospodarki odpadami komunalnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew

Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne od 1 stycznia 2021 roku wynosi 20 zł od osoby. W przypadku domostw kompostujących bioodpady stawka ta ulega obniżeniu do 18 zł od osoby.


Wpłaty należy wnosić na indywidualne konta do ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.

Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy określają, wypełniając deklarację i klauzulę informacyjną.
Termin składania nowych deklaracji upływa 20 stycznia 2021 roku. Można je przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 PSZCZEW,
pocztą elektroniczną (scan dokumentu z podpisem wysyłamy na adres: odpady@pszczew.pl) lub złożyć osobiście w urzędzie.

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkich mieszkańców gminy Pszczew obowiązuje segregowanie odpadów.

Segregowane odpady komunalne (papier, szkło, plastik, metale, odpady biodegradowalne) odbierane są raz w miesiącu.

Odpady resztkowe (pozostałość po segregacji) odbierane są raz na dwa tygodnie.

Każdy właściciel nieruchomości otrzymuje od firmy wywożącej odpady worki do selektywnej zbiórki odpadów, a także harmonogram odbierania odpadów. Natomiast obowiązkiem właściciela/zarządcy nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik na resztkowe odpady komunalne.

<