Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


1. Miejsce, gdzie mieszkańcy zamieszkiwanych nieruchomości produkujących odpady na terenie gminy Pszczew, mogą dostarczyć bezpłatnie wytworzone przez siebie oraz selektywnie zbierane odpady komunalne.

2. Lokalizacja: plac na terenie ZUK,  ul. Kasztanowa 14, Pszczew (wjazd od strony sklepu budowlanego)

Dni i godziny otwarcia PSZOK-u:
poniedziałek – 8:00 – 17:00
wtorek – piątek   7:30 – 15:30
sobota – 9:00 – 13:00.

REGULAMIN

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pszczewie

§ 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpowiednich frakcji odpadów na terenie gminy Pszczew przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK.

§ 2. PSZOK czynny jest w dni robocze w godzinach:
poniedziałki – 8:00 – 17:00,
wtorki – piątki 7:30 – 15:30,
soboty – 9:00 – 13:00.

§ 3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców gminy Pszczew i dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.

§ 4.  Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. odpady selektywnie zbierane: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 2. bioodpady (rozdrobnione),
 3. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 
 4. odpady wielkogabarytowe (bezpłatnie do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące z drobnych prac remontowych  (bezpłatnie do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 6. zużyte baterie i akumulatory,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. przeterminowane leki i chemikalia oraz środki farmakologiczne inne niż niebezpieczne.
 9. zużyte opony – samochodów osobowych i mniejszych pojazdów  (bezpłatnie do 0,2 tony rocznie z jednej nieruchomości).
 10. odzież i tekstylia 
 11. opakowania po środkach ochrony roślin,
 12.  lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
 13. opakowania po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach i żywicach,
 14. oleje i tłuszcze
 15. opakowania po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością

§ 5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1.       zmieszane odpady komunalne,
 2.       materiały zawierające azbest
 3.       odpady poprodukcyjne pochodzące z działalności przemysłowej lub rolnej.

§ 6. Odpady wymienione w § 4 gromadzone są selektywnie w pojemnikach lub kontenerach chroniących przed emisja zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczających odpady przed działaniem czynników atmosferycznych. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana złożyć je osobiście do kontenera lub pojemnika wskazanego przez pracownika PSZOK.  

§ 7. Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK powinny być posegregowane, niezanieczyszczone oraz właściwie zabezpieczone. Odpady, które wymagają opakowania przyjmowane są tylko i wyłącznie w szczelnych i nieprzemakalnych workach/pojemnikach, z których nie wycieka płyn oraz umieszczona jest informacja o rodzaju odpadu.

§ 8. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować się w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.

 § 9. Odpady niewymagające opakowania, składowane mogą być bez opakowania lub umieszczone w przejrzystych opakowaniach.   

§ 10. Bioodpady (rozdrobnione) przyjmowane są w workach foliowych.

§ 11. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 4.

§ 12. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK. Przyjmowanie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOKu.

§ 13. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli są one dostarczane niezgodnie z niniejszym REGULAMINEM oraz nie wymienionych w REGULAMINIE.

§ 14. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób z wymaganiami przepisów ochrony środowiska  

§ 15. Osoby przebywające na terenie PSZOKu zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOKu. Na terenie PSZOKu  dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką pełnoletniej osoby.

§ 16. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów na terenie PSZOK może być okresowo wstrzymane po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców gminy Pszczew.

§ 17. Wszelkie informacje o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udziela pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy Pszczew pod numerem telefonu: (95) 749-23-17 lub 722 022 035.  

<