Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa spis rolny polecane strony

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


1. Miejsce, gdzie mieszkańcy zamieszkiwanych nieruchomości produkujących odpady na terenie gminy Pszczew, mogą dostarczyć bezpłatnie wytworzone przez siebie oraz selektywnie zbierane odpady komunalne.

2. Lokalizacja: plac na terenie ZUK,  ul. Kasztanowa 14, Pszczew (wjazd od strony sklepu budowlanego)

Dni i godziny otwarcia PSZOK-u:
poniedziałek 8:00 – 20:00
wtorek – piątek   7:30 – 15:30
sobota 9:00 – 13:00.

REGULAMIN

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pszczewie

§ 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpowiednich frakcji odpadów na terenie gminy Pszczew przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK.

§ 3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców gminy Pszczew i dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.

§ 4.  Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. opakowania z papieru i tektury,
 2. opakowania z tworzyw sztucznych,
 3. opakowania z metali,
 4. opakowania wielomateriałowe,
 5. opakowania ze szkła,
 6. odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, bioodpady,
 7. odpady wielkogabarytowe (bezpłatnie do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 8. odpady budowalne i rozbiórkowe (bezpłatnie do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. przeterminowane leki i chemikalia,
 12. zużyte opony (bezpłatnie do 0,2 tony rocznie z jednej nieruchomości).

§ 5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. materiały zawierające azbest
 3. odpady poprodukcyjne pochodzące z działalności przemysłowej lub rolnej.

§ 6. Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK powinny być posegregowane, niezanieczyszczone oraz właściwe zabezpieczone. Odpady, które wymagają opakowania przyjmowane są tylko i wyłącznie w szczelnych i nieprzemakalnych workach/pojemnikach, z których nie wycieka płyn oraz umieszczona jest informacja o rodzaju odpadu.

§ 7. Odpady ulegające biodegradacji/odpady zielone przyjmowane są w workach foliowych.

§ 8. Przyjmowanie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów (załącznik nr 1). Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOKu.

§ 9. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli są one dostarczane niezgodnie z niniejszym REGULAMINEM oraz nie wymienionych w REGULAMINIE.

§ 10. Osoby przebywające na terenie PSZOKu zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOKu. Na terenie PSZOKu nie mogą przebywać dzieci bez opieki pełnoletniej osoby.

§ 11. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów na terenie PSZOK może być okresowo wstrzymane po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców gminy Pszczew.