Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem przebiegu robót oraz granic zajętej powierzchni pasa drogowego,
• projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu (nie dotyczy przyłączy)
• harmonogram robót

OPŁATY
Oplata za zajęcie  pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i wynosi odpowiednio:
1.Przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                          –   1,50 zł za 1 m2
2.Przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości –   2,50 zł za 1 m2
3.Przy zajęciu jezdni pow.50% do całkowitego zajęcia jezdni – 4,0 zł za 1 m2
4.Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym:
-poza obszarem zabudowanym      –   0,50 zł za 1 m2
– w obszarze zabudowanym            –  1,00 zł za 1 m2
– na drogowym obiekcie inżynierskim    –   80.00 zł za 1 m2
– przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50%.
5.   Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub reklam:
– pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
a) poza terenem zabudowanym     – 0,10 zł za 1 m2
b) w terenie zabudowanym           – 0,15 zł za 1 m2 

DODATKOWE INFORMACJE
•Dodatkowych informacji udziela  inspektor Karol Grobelny  Tel. (95)7492321 e-mail: drogi@pszczew.pl
•Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony. W zezwoleniu określa się między innymi sposób zabezpieczenia pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego  do poprzedniego stanu użyteczności , okres zajęcia pasa oraz wysokość opłaty i sposób jej uiszczenia.
•Za zajęcie pasa drogowego:
– bez zezwolenia
– z przekroczeniem terminu zajęcia określonym w zezwoleniu,
– o powierzchni większej niż określona w  zezwoleniu
Nalicza się karę pieniężną w  wysokości 10-krotności ustalonej opłaty.

<