Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Odpady komunalne – przyczyny wzrostu stawek


Od 1 września 2021 obowiązują nowe stawki opłat za odbiór gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi.
30 zł – od osoby,
2 zł – ulga od osoby z tytułu kompostowania odpadów
181 – opłata ryczałtowa roczna od domku letniskowego.

Dotychczasowa stawka od osoby wynosiła 20 zł. Gmina rocznie płaciła firmie odbierającej odpady 500 000 zł. Dziś musimy zapłacić za tę usługę 808 000 zł. Jest to wzrost o 60%.

Ponadto na wysokość obecnych stawek wpływ mają następujące czynniki:
● samobilansowanie się systemu gospodarki odpadami (gmina nie może do niej dokładać ani na niej zarabiać),
● powszechny obowiązek segregowania odpadów na frakcje,
● rozległy obszar gminy i niska gęstość zaludnienia (oddzielne samochody odbierające papier i plastik, szkło, bio, śmieci resztkowe muszą dojechać do każdego miejsca w gminie),
● naliczanie przez zakłady utylizacji odpadów opłaty od faktycznej wagi śmieci oddawanych przez gminy, odejście od systemu ryczałtowego (dziś gmina płaci za tyle odpadów, ile rzeczywiście odda, warto kompostować, gdyż odpady resztkowe są najcięższe),
● utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
● zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
● oferty firm odbierających odpady (500 000 zł do tej pory gmina płaciła rocznie za tę usługę, była to stawka ustalona przed dwoma laty. W ostatnim przetargu najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 808 000 zł, dwie pozostałe na 880.000 zł oraz 1 017 000 zł),
● rozliczanie wszystkich członków rodziny, zakaz rozliczania mieszkańców jako prowadzących wspólne gospodarstwa domowe (nie możemy już liczyć rodzin czteroosobowych tak jak rodzin sześcioosobowych).


<