Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne


Dodatek mieszkaniowy

Kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych w Gminie Pszczew

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub właściciela lokalu.
2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodów za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (dotyczy wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego) tj.:
a) Oryginał zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy – z zaznaczeniem, że odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe
b) Kserokopię ostatniej decyzji ZUS lub trzy ostatnie odcinki renty, lub emerytury (dotyczy osób uprawnionych do pobierania renty lub emerytury),
c) Zaświadczenia o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości (dotyczy uczniów mających płatne praktyki),
d) Zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych zasiłków stałych wraz ze składką ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy osób pobierających w/w świadczenia),
e) Kserokopię decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy przez pełne trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (dotyczy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku),
f) Kserokopię wyroku sądowego o wysokości przyznanych alimentów
(w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych prosimy o złożenie oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia alimentacyjnego,
g) Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium naukowego (w przypadku uzyskania dochodu z prac dorywczych lub nieosiągnięcia żadnego dochodu przez pełnoletniego członka gospodarstwa domowego prosimy o złożenie oświadczenia,
h) W przypadku korzystania z pomocy społecznej poza Gminą Pszczew – zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń.
3) Klauzulę informacyjną RODO,
4) Dokument potwierdzający tytułu prawny do lokalu np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego,

5) Informację zarządcy dotyczącą struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku,

6) Kserokopię faktury za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego),

7) Dokumenty potwierdzające wysokość wydatków poniesionych na mieszkanie za miesiąc, w  którym  składamy jest wniosek (opłacone rachunki za: czynsz, wodę, odbiór nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, w przypadku wspólnej kotłowni: za ciepłą wodę i centralne, zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną),

8) Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W toku postępowania administracyjnego Urząd Gminy może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.  

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa osoba posiadająca tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny z wyjątkiem ryczałtu na zakup opału, który wypłacany jest do rąk wnioskodawcy, chyba że złoży on wniosek o przekazywanie dodatku w całości na konto zarządcy domu.

Informacje
Urząd Gminy w Pszczewie, parter pokój nr 1, tel. (95) 749 23 14, mail: kontrola@pszczew.pl

Dodatek energetyczny

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny,
 • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie). Ważne – ta sama osoba i adres musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty
Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny, należy złożyć wniosek w urzędzie oraz dołączyć:

 • umowę, która została zawarła z zakładem energetycznym na dostarczanie prądu do mieszkania, w którym mieszkasz,
 • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną, jeśli chcesz, by płatność przyznanego zryczałtowanego dodatku energetycznego nastąpiła na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarłeś umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
 • klauzulę informacyjną RODO – dodatek energetyczny.

Inne informacje Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.   Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 • na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Informacje
Urząd Gminy w Pszczewie, parter pokój nr 1, tel. (95) 749 23 14, mail: kontrola@pszczew.pl

<