Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

“Dobry start” 300+


Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie „dobry start” przysługuje raz w roku
na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek oraz klauzulę informacyjną RODO.

Może to zrobić rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski przyjmowane są:
– od 1 lipca – przez bankowość elektroniczną lub system Emp@tia,
– od 1 sierpnia – wersja tradycyjna – papierowa.

Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Pszczew składa się w Urzędzie Gminy w Pszczewie, pokój 8a.

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie),
to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Więcej informacji można uzyskać:
– telefonicznie pod nr (0-95)749-23-15 lub 697-200-047
– e-mailowo: 500plus@pszczew.pl

<