Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Spotkanie z wilkiem – co robić?


Jeśli jednak spotkasz w lesie wilka, który podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30-50 m) lub przygląda się zbyt długo i czujesz niepokój w tej sytuacji albo też drapieżnik poszczekuje lub warczy na ciebie, podejmij następujące działania:
• Unieś ręce i machaj nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni twój zapach, sprawi, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna i staniesz się większy (groźniejszy) w oczach obserwującego cię zwierzęcia;
• Pokrzykuj głośno ostrym tonem (lub zagwiżdż) w stronę wilka. To pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany.
• Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej kijem lub kamieniem.
• Wycofaj się spokojnie,  możesz przyspieszyć, dopiero gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się już tobą.
• Jeśli masz taką możliwość, zrób zwierzęciu zdjęcie i zawiadom o zdarzeniu Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz urząd gminy.

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Mając na uwadze docierające do tut. Organu informacje z terenu województwa lubuskiego dotyczące pojawiania się osobników wilka na terenach zamieszkałych, poniżej przekazuję Państwu pakiet informacji w zakresie postępowania w sytuacjach konfliktowych związanych z udziałem wilka na terenach miast i wsi.   

Wszelkie przypadki pojawienia się wilków i innych dużych zwierząt chronionych na terenach zabudowanych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do wójta, który powinien podjąć adekwatne do skali zagrożenia działania lub do najbliższego komisariatu policji. Obowiązek ten wynika z zapisów w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym sprawy związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W związku z powyższym, iż wilk jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą, obowiązują w stosunku do przedmiotowego zwierzęcia określone zakazy, w tym w szczególności zabraniające umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania osobników, a także umyślnego ich płoszenia lub niepokojenia. W uzasadnionym przypadku pośredniego zagrożenia ze strony wilka względem człowieka, istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na umyślne płoszenie i niepokojenie  przedmiotowego gatunku wydawanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) lub w przypadku realnego zagrożenia, zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) na umyślne zabijanie zwierzęcia. Wniosek na uzyskanie zezwolenia RDOŚ na płoszenie i niepokojenie osobników wilka stwarzających zagrożenie jest do pobrania na stronie internetowej RDOŚ pod adresem:https://www.gov.pl/web/rdos-gorzow-wielkopolski/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-odstepstwa-od-zakazow-w-stosunku-do-gatunkow-dziko-wystepujacych-zwierzat-roslin-lub-grzybow-objetych-ochrona

Jednocześnie uprzejmie proszę przedstawicieli urzędów gmin i miast o dołożenie wszelkich starań, aby wnioski o wydanie zezwoleń kierowane do RDOŚ (na płoszenie lub niepokojenie) lub GDOŚ (na umyślne zabijanie), były kompletne tj. zawierały wszystkie informacje przewidziane art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, aby argumenty w nich zawarte były merytoryczne, całościowe, szczegółowe i należycie udokumentowane (np. w formie notatek służbowych, zgłoszeń, zdjęć), a także były przekazywane w sposób prawidłowy poprzez e-puap lub pocztą tradycyjną, a nie mailem), ułatwi to i znacząco przyśpieszy prowadzone postępowania administracyjne w sprawach wydania zezwoleń.      

W sytuacjach naprawdę pilnych (zagrożenie jest realne, udokumentowane i nie można czekać na uzyskanie zezwolenia w trybie zwykłym, tj. pisemnie) zezwolenie może zostać wydane przez RDOŚ (na umyślne płoszenie lub niepokojenie) lub GDOŚ (na umyślne zabijanie) w formie ustnej na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Należy w tym miejscu podkreślić,
że decyzje ustne mają taką samą rangę prawną jak decyzje pisemne,
a w sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki (np. w celu ochrony zdrowia i życia człowieka) mogą być nawet bardziej zasadne.   

Jednocześnie uprzejmie proszę przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o przekazywanie informacji mieszkańcom, iż za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich, a także dokonywanie oględzin i szacowanie szkód w tym ustalanie wysokości odszkodowania i jego wypłaty, odpowiada Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.

Rozwijająca się obecnie populacja przedmiotowego gatunku oraz powiększający zasięg występowania powoduje również konieczność zapewnienia właściwej opieki nie tylko względem zwierząt gospodarskich, ale również np. wobec psów domowych. W tym miejscu uprzejmie przypominam o obowiązującym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli, a także o zakazie puszczania psów luzem na terenach leśnych. Warto również podjąć działania prewencyjne przez gminę lub mieszkańców mające na celu zabezpieczenie pojemników na odpady przed dostępem do nich dzikich zwierząt, tak aby niepotrzebnie prowokować je do podchodzenia do miejsc zamieszkiwanych przez ludzi. Podkreślam również, aby zwracać uwagę czy na terenie gmin nie funkcjonują nęciska dla zwierząt drapieżnych, związane z fotografią a w przypadku ich  zaobserwowania reagować na tego typu sytuacje.

Należy również zaznaczyć, że na stronie RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-gorzow-wielkopolski/przydatne-informacje-dotyczace-wilkow, mogą Państwo znaleźć informacje dotyczące, jak zachować się podczas bezpośredniego spotkania z wilkiem np. podczas spaceru po lesie lub grzybobrania, co może być szczególnie istotne dla mieszkańców Państwa gmin.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą do Państwa jednostek
o rozpowszechnienie przedmiotowej informacji np. poprzez wykorzystanie własnych stron internetowych urzędów.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.

<