Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR


Gmina Pszczew złoży wniosek o środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa umożliwiającego zakup sprzętu komputerowego dzieciom z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Aby ustalić, ile osób z terenu gminy uprawnionych jest do skorzystania z programu i wyliczyć kwotę, o którą zawnioskujemy, ogłaszamy nabór oświadczeń.

Kto może ubiegać się o zakup sprzętu?
Do wsparcia kwalifikuje się dziecko lub pełnoletni uczeń szkoły średniej, który:
● jest mieszkańcem miejscowości, na terenie gminy Pszczew, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
● jest członkiem rodziny, w której rodzice, opiekunowie prawni lub dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej

O wsparcie nie mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie szkół średnich, którzy uzyskali w roku 2020 lub 2021 na własność lub w drodze użyczenia komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrot kosztów lub dofinansowanie zakupu tych rzeczy.

O jaki sprzęt można się ubiegać?
Osoby uprawnione mogą ubiegać się o zakup laptopa, komputera stacjonarnego lub o zakup tabletu. Sprzęt zostanie zakupiony przez gminę po ewentualnym uzyskaniu grantu. Osoby składające oświadczenia proszone są także o wypełnienie informacji o wyborze sprzętu, co pozwoli oszacować zapotrzebowanie na konkretne urządzenia.

Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?
Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 29 października 2021 r. złożyć w kopercie opisanej jako Cyfrowa Gmina – Granty PPGR w Urzędzie Gminy Pszczew wypełnione poniższe dokumenty:

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany beneficjentom ostatecznym przez gminę Pszczew tylko w sytuacji pozyskania środków w ramach konkursu grantowego.

<