Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Dodatek osłonowy


Można już składać wnioski o dodatek osłonowy. To specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

17 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o jego wypłatę. Ustawa wchodzi w życie 4 stycznia, a od piątku 7 stycznia Urząd Gminy będzie przyjmował wnioski o wypłatę tego świadczenia. W 2022 r. można zyskać od 400 zł do 1150 zł dodatku bądź podwyższony dodatek: od 500 zł do 1437,50 zł.

Podwyższony dodatek można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Niezbędny jest tu jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  

Jaki dochód pozwala na złożenie wniosku w gminie o wypłatę dodatku osłonowego?

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Za jaki okres gminy wypłacą dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Termin złożenia wniosków

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r.

Gmina rozpatrzy wniosek złożony elektronicznie

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Ile wynosi dodatek osłonowy wypłacany przez gminy?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwoty zarówno dodatku osłonowego, jak i dodatku energetycznego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenia te nie będą również stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło specjalną infolinię na temat dodatku osłonowego. Będzie ona działała od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 
+48 223691444.

https://pszczew.pl/wp-content/uploads/2021/03/Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy.docx

<