Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Ogłoszenie Nadleśnictwa Trzciel


Nadleśnictwo Trzciel zaprasza do składania ofert sprzedaży lasów i gruntów do zalesienia. 

Oferowane do sprzedaży grunty powinny:
– przylegać bezpośrednio do nieruchomości pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, lub
– stanowić współwłasność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z przyznaną ustawowo zdolnością prawną z własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe.
 

Oferta powinna zawierać:
– oznaczenie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia wg danych z ewidencji gruntów i budynków,
– numer księgi wieczystej,
– cenę nabycia określoną na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nadleśnictwo Trzciel zastrzega możliwość odstąpienia od zakupu na każdym etapie postępowania oraz, że złożenie oferty nie oznacza bezwarunkowej realizacji transakcji kupna – sprzedaży.

Oferty można składać: 
– pisemnie w biurze Nadleśnictwa Trzciel w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00
– elektronicznie na adres: trzciel@szczecin.lasy.gov.pl 
                                                                                           

Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzciel

<