Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew


2. Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – uchwała Rady Gminy Pszczew nr XLIII.332.2021 z 30 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew.

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Wypoczynkowej , ul. Orlej, ul. Orli Kąt, ul. Rekreacyjnej, w obrębie Pszczew, gmina Pszczew.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew” w granicach administracyjnych gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie-o-wyłożeniu-studium-do-publicznego-wglądu_październik-2022

Więcej informacji na bip.pszczew.pl

Strony: 1 2

<