Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Plany inwestycyjne gminy Pszczew na 2022 rok


Uchwała budżetowa gminy Pszczew została przyjęta 30 grudnia 2021 r. Budżet zakłada bardzo wysoką kwotę na wydatki inwestycyjne. Łącznie to ponad 10 milionów złotych. Zatem 2022 r. będzie dla gminy Pszczew okresem wielu inwestycji, które z pewnością przyczynią się do podniesienia komfortu życia mieszkańców.

Inwestycje drogowe

Na liście inwestycji znalazło się 41 pozycji. Osiem z nich dotyczy budowy lub przebudowy dróg i towarzyszącej im infrastruktury, cztery wykonania dokumentacji projektowej. Zaplanowano budowę drogi gminnej przy ul. Dworcowej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Dworcowej z Topolową. W tym roku zakończy się budowa chodnika na ul. Kasztanowej. Wyremontowany zostanie chodnik wraz z nawierzchnią przy ul. Międzyrzeckiej oraz przebudowana droga wewnętrzna w Silnej na działce nr 304. W Nowym Gorzycku wybudowane będą zjazdy z drogi powiatowej. W Policku postawiony zostanie sygnalizator świetlny z modułem radarowym.

W czterech przypadkach planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej: na wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika na drodze powiatowej w Policku i Szarczu, wykonanie drogi Pszczew-Stołuń, przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym w Świechocinie.

Znaczącym problemem w Silnej jest uregulowanie systemu kanalizacji deszczowej we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, ponieważ powiat międzyrzecki jest właścicielem drogi w Silnej. Sprawę tę należy rozwiązać kompleksowo. Przyczynkiem do tego będzie przygotowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem.

Budynek wielorodzinny przy ul. Kasztanowej i remonty

W 2022 r. zakończy się inwestycja przy ul. Kasztanowej w Pszczewie – budowa budynku wielorodzinnego z 12 mieszkaniami. Wykonany zostanie remont budynku przy ul. Zamielno 4 oraz wymienione pokrycia dachowe na dwóch budynkach wspólnotowych przy ul. Sikorskiego 6  i Poznańskiej 26. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczewie. W świetlicy wiejskiej w Stołuniu zamontowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i piec gazowy.

Obiekty sportowe

W tym roku zakończy się budowa szatni sportowej przy boisku przy ul. Międzyrzeckiej. Powierzchnia użytkowa szatni wyniesie 121,9 m2. Na budynku zamontowana zostanie  instalacja fotowoltaiczna. Zaplanowano w budżecie także środki na modernizację nawierzchni boiska „Orlik”. Przy ul. Szarzeckiej ma powstać skatepark. Planowana inwestycja jest III etapem realizacji budowy i rozbudowy miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej.  

Doposażenie OSP i dofinansowanie dla Policji

Po trzech latach starań Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dofinansowania do zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP Pszczew w wysokości 400 000 zł. Pozostała kwota, czyli 320 000 zł została zabezpieczona w budżecie gminy. Nowy wóz strażacki to podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy. W tym roku z myślą o praniu ubrań przez strażaków z naszej gminy  zakupiona zostanie pralko-wirówka i suszarka do ubrań specjalistycznych. Gmina Pszczew dofinansuje także zakup samochodu w wersji znakowanej dla Policji.

Gospodarka wodno-ściekowa

Aby poprawić jakość wody w Nowym Gorzycku, która okresowo nie spełnia wymagań jakościowych, wybudowany zostanie wodociąg Stoki – Nowe Gorzycko. Stacja uzdatniania wody w Pszczewie zostanie rozbudowana o dwa zbiorniki wyrównawcze. Ma to zapobiec spadkom ciśnienia wody w okresie intensywnego poboru, zwłaszcza latem. Kontynuowana będzie budowa wodociągu w Borowym Młynie. Wykonany zostanie również projekt wodociągu w Policku.

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków powstanie przy ul. Wybudowanie (od strony ul. Szarzeckiej), a na nowopowstającym Osiedlu Leśna Podkowa wybudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Na Osiedlu Leśna Podkowa zaplanowano 120 działek, które będą sukcesywnie wystawiane na sprzedaż przez gminę Pszczew.  Modernizacji zostanie poddana przepompownia ścieków przy ul. Trzcielskiej w Pszczewie oraz kontynuowana będzie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy.

Projekty do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Do 15 lutego trwa termin składania przez samorządy wniosków do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Gmina Pszczew, jako gmina popegeerowska może złożyć wnioski na 5 inwestycji:

1. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

2. Rozbudowa oświetlenia LED-owego na terenie całej gminy.

3. Budowa świetlicy wiejskiej i miejsca rekreacji w Janowie.

4. Budowa drogi Stołuń-Kalsko o nawierzchni szutrowej.

5. Budowa promenady i wodociągu nad jez. Kochle.

***

Jeśli pojawi się szansa aplikowania o dodatkowe środki, z gmina Pszczew będzie się o nie starać, bo pomimo tego, że rok 2021 był bogaty w inwestycje i obecny rok też będzie w nie obfitował, przed nami jeszcze wiele zadań. Realizując sukcesywnie plany będziemy się zbliżać do realizacji najważniejszego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb i komfortu mieszkańców.

<