Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Możliwość składania uwag do koncepcji projektu przebudowy dróg


OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Pszczew na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Pszczew nr XXIV.171.2020 z dnia 20 sierpnia, podaje do publicznej wiadomości koncepcję projektu pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1328F na odcinkach Stołuń – Szarcz (etap III), Szarcz – Pszczew (etap II), Pszczew ul. Szarzecka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1332F (etap I).

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

1. Zapoznania się z koncepcją projektu, który znajduje się i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Pszczew w zakładce ogłoszenia oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pszczew.

2. Składania uwag i propozycji zmian do koncepcji projektu w formie:

a) pisemnej na adres: Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew

b) elektronicznej na adres: drogi@pszczew.pl

Uwagi i propozycje zmian do koncepcji projektu można składać w terminie 14 dni – od dnia 07.02.2022r. do 20.02.2022r.

Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Pszczew w zakładce ogłoszenia oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pszczew.

Ogłoszenie i koncepcja projektu

<