Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pszczew


Analiza – 2021 rok

I. Wprowadzenie

  1. Cel przygotowania Analizy

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pszczew, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  • Podstawa prawna sporządzania Analizy

Analizę sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie określony został wymagany zakres analizy. Zakres danych przedmiotowej analizy pokrywa się z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021 sporządzonym na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 ww. ustawy, celem jego przedłożenia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca następującego po roku, którego dotyczy.

  • Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Opracowanie Analizy zostało sporządzone na podstawie.:

– Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888, 1648, 2151).

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)

– Rozporządzenie Ministra Klimatu i  Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu  ograniczenia odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530)

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017 poz. 2412)

– Rozporządzenie Ministra Klimatu  z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz.10)

II. Zagadnienia ogólne

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie

Gminy Pszczew od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań. Podmiot został wybrany jako najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym, umowa podpisana została na 2 lata  to jest od dnia 01.07.2019 do 30.06.2021 roku, następnie po kolejnym przetargu umowa zawarta na okres 1 roku od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2022 roku  Jednocześnie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług i realizowany był przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie.

Na terenie Gminy Pszczew funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Kasztanowa 14, 66-330 Pszczew. PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy gminy Pszczew mogą dostarczy bezpłatnie wytworzone przez siebie oraz selektywnie zbierane odpady komunalne. Teren PSZOK jest utwardzony oraz ogrodzony, znajdują się w nim pojemniki oraz kontenery na odpowiednie frakcje odpadów. Do PSZOK przyjmowane są opakowania z: papieru i tektury, tworzyw sztucznych (plastik), szkła, metalu oraz opakowania wielomateriałowe (tetra pack), a także odpady biodegradowalne/ zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa), odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, sofy, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe. Przyjmowanie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów, przyjęcie odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

  1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Pszczew nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zmieszane komunalne przekazywane są  do regionalnej instalacji będącej sortownią odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych: Składowisko odpadów Mnichy – Zakład Utylizacji Odpadów „Clean City” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

  • Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne związane z gospodarkom odpadami komunalnymi:

1. Zainstalowano monitoring na terenie PSZOK

2. Postawiono wiatę na terenie PSZOK pod którą gromadzone są odpady wielkogabarytowe, aby uniknąć nasiąkania wodą przez te odpady.  

  • Liczba mieszkańców

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021 r. na podstawie danych z USC Pszczew –    4 119 mieszkańców stałych i 174 mieszkańców sezonowych;

b) systemem objęto 3760 osób, 1167 deklaracji ,

Liczba nowo powstałych nieruchomości wykazuje tendencję wzrostową. Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych, a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego meldunku oraz osoby czynne zawodowo ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy.

  • Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1.

W 2021r. nie odnotowano danych właścicieli nieruchomości, u których stwierdzono brak zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych i w stosunku do których zaszła konieczność podjęcia działań, przewidzianych w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  • Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy składowania.

Ilość odpadów zebranych na terenie Gminy Pszczew zsumowano na podstawie rocznych sprawozdań sporządzonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w roku 2021 oraz w oparciu o wyniki zbiórki odpadów w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pszczewie.

Kod odebranych odpadów komunalnychRodzaj odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
  20 01 01    Papier i tektura    55,1120
  20 01 02  Szkło  106,1900
  20 01 39  Tworzywa sztuczne  74,7100
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji  129,7500  
20 03 01Odpady zmieszane będące pozostałością po sortowaniu odpadów komunalnych  (resztkowe)  722,4400
  20 03 07  Odpady wielkogabarytowe  132,0450  
  20 01 35, 20 01 360Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki  14,2910
  16 01 03  Zużyte opony  19,9000  
17 09 04 17 01 07Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

  655,6600  
  • Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy.

W roku 2021 przetwarzaniu poddano następującą ilość odpadów komunalnych zmieszanych, pozostałości z sortowania i odpadów zielonych:

Kod odebranych odpadów komunalnychRodzaj odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
20 03 01Odpady zmieszane będące pozostałością po sortowaniu odpadów komunalnych  (resztkowe)  722,4400
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji  129,7500  

20 03 01 składowaniu poddano: 422,4802 Mg, a innym niż składowanie procesom przetwarzania poddano: 299,9598 Mg

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji w łącznej ilości 129,7500 Mg zostały przekazane do  Zuo Clean City Sp. z o.o w Mnichach, gdzie poddane zostały kompostowaniu.

W roku 2021 zgodnie z obowiązującym prawem, nie składowano odpadów biodegradowalnych.

IV  Wskaźniki odzysku przewidziane do odzysku przez gminę:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i  Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu  ograniczenia odpadów komunalnych wymagane poziomy wynoszą w roku 2021 –  wagowo 20 [%],

– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 70 [%],

W  analizowanym roku 2021 osiągnięte poziomy recyklingu kształtowały się na następującym poziomie:

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez Gminę Pszczew w roku 2021 wynosi: 28,20 [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodamiinnych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez Gminę Pszczew w roku 2021 wynosi: 98,19 [%]

Przyjęte do PSZOK w Pszczewie odpady o kodzie 17 01 01 zostały zagospodarowane na trenie gminy do utwardzenia dróg gruntowych wewnętrznych (informacja od Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie)

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, poziomy te wynoszą w roku 2021 odpowiednio:

– dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 35 [%].

W roku analizowanym 2021 zgodnie z obowiązującym prawem, nie składowano bioodpadów.

V. Koszty poniesione w związku z nowym systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Pszczew

Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminę Pszczew :

1) Trans kom – cykliczna miesięczna opłata za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych z Gminy Pszczew zgodnie z umową ZP.272.2.2019 podpisana na okres od 01.07.2019 do 30.06.2021 w kwocie miesięcznej opłaty 42 120.00 zł x 7 = 294 840,00 złorazTrans kom – ryczałtowa  miesięczna opłata za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych z Gminy Pszczew zgodnie z umową ZP.272.4.2021 podpisana na okres od 01.07.2021 do 30.06.2022 od 01.07.2021 do 31.12.2021 r. kwotę 384 977,23 zł razem w roku 2021 –  679 817,23 zł

2) koszty funkcjonowania PSZOK na terenie gminy Pszczew opłata kwartalna w kwocie  4 X 22 672,50 to jest  90 690,00 – 7 557,50 wykonano 83 132,50 zł

3) opieka autorska oprogramowania : GOK+ System Gminne Odpady Komunalne oraz WIP+ System Windykacji i Podatków / kwota 1 349,31 zł

4) prowizje bankowe oraz opłata za prowadzenie masowego rachunku bankowego w 2021 roku płatność masowa 12 x 300,00 zł to jest 3 600,00 zł  +_ prowizje bankowe  4 591,02 zł w sumie 8 191,02 zł   

5) Odbiór i zagospodarowanie zbieranych na PSZOK-u opon – 10 697,18 zł

6) Zakup i ustawienie wiaty tymczasowej na potrzeby PSZOK-u – kwotę 14 760,00

Wydatki Gminy związane z gospodarką odpadami w roku 2021 wyniosły –  862 227,77 zł

Przychody Gminy związane z gospodarką odpadami w roku 2021 wyniosły 807 870,88 zł

Zaległości z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od 2013 roku na  dzień 31.12.2021 roku wynosiły – 169 727,19 zł i dotyczyły 420 podmiotów.

VI. Informacje dodatkowe

Odpady komunalne z terenu Gminy Pszczew odbierane są w postaci zmieszanej (resztkowe pozostałości po sortowaniu) i selektywnej. Zmieszane (resztkowe) odpady komunalne mogą być przekazywane do instalacji przekształcania odpadów komunalnych na terenie całego kraju. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana jest każda ilość zmieszanych (resztkowych) odpadów komunalnych oraz zebranych w sposób selektywny.

Zmieszane (resztkowe) oraz segregowane odpady komunalne zbierane są z pojemników/worków wystawionych przed nieruchomość. Odbieranie odpadów zmieszanych (resztkowych) odbywa się dwa razy w miesiącu, natomiast odpadów segregowanych raz  w miesiącu. Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w systemie workowym. Wprowadzono następujące oznaczenie worków:

– kolor żółty – plastik,metale;

– kolor niebieski – papier;

– kolor zielony – szkło;

– kolor brązowy – bioodpady;

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Pszczew, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalono w wysokości 20 zł od jednej osoby zamieszkałej, ustalono również obniżenie opłaty w wysokości 2 zł od osoby w przypadku gdy odpady ulegające biodegradacji są zagospodarowywane na posesji we własnym przydomowym kompostowniku.

Od 1 września 2021 roku stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa podwyższeniu do 30 zł od osoby, zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych została na tym samym poziomie 2 zł od osoby. Przyczyną podniesienia opłaty był wzrost kosztów ponoszonych przez Gminę Pszczew na gospodarkę odpadami komunalnymi po wyłonieniu firmy świadczącej usługę odbioru i utylizacji odpadów komunalnych w drodze przetargu i podpisanie nowej umowy od 1 lipca 2021 roku.    

VII. Obowiązujące Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w analizowanym roku 

1. Uchwała nr XII.79.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XX.124.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie określenia termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 4 lipca 2019 r. pod pozycją 1902

2. Uchwała nr XXVI. 194.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 28 października 2020 roku pod pozycją 2457 

3. Uchwała nr XXVI.192.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 28 października 2020 roku pod pozycją 2455.

4. Uchwała nr XXVII.199.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady stanowiące odpad komunalny w kompostowniku przydomowym.

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 27 listopada 2020 r. pod pozycją 2710

5. Uchwała nr XXVIII.208.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Pszczew oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 16 grudnia 2020 r. pod pozycją 2971 

6. Uchwała nr XXVIII.209.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 16 grudnia 2020 r.  pod pozycją 2972

7. Uchwała nr XLIII.329.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 4 stycznia 2022 r. pod pozycją 36

8. Uchwała nr XXVIII.206.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 15 grudnia 2020 r.  pod pozycją 2949

Pszczew, 31.04.2022 r.

Przygotowała: Alicja Dratwia

Strony: 1 2

<