Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Spotkanie dotyczące stanu jezior na terenie gminy Pszczew


Tematowi stanu wód w jeziorach na terenie gminy Pszczew, a zwłaszcza jez. Duży Szarcz, poświęcone było wczorajsze spotkanie zorganizowane przez wójta Józefa Piotrowskiego. W roli ekspertów głos zabrali Pani Anna Woćko Dyrektor w Zarządzie Zlewni w Gorzowie Wlkp. PGW Wody Polskie, Pan dr Tomasz Szubert z Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Gorzowie Wlkp. oraz Pani Katarzyna Szczepaniak z Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

W spotkaniu wzięli udział również Pan Romuald Tankielun Przewodniczący Rady Gminy Pszczew, radni gminni, sołtysi i mieszkańcy.

Szukając odpowiedzi na pytanie o przyczynę ubytku wody w jeziorach goście przyznali, że głównym powodem jest trwająca już kilkanaście lat susza hydrologiczna. Od 30 lat obniża się lustro wody w jeziorach i studniach. Ostatnie lata, z krytycznie małą wielkością opadów, przyspieszyły ten proces. Na kondycję jezior negatywny wpływ ma wiele czynników, m.in. rozwijająca się turystyka, wycinanie roślinności brzegowej, przenawożenie upraw, spływ gnojowicy, wzrost poboru wody w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców i intensywnym ruchem turystycznym (w szczycie jest to ok. 80 m 3 na dobę).

Na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego zinwentaryzowano 28 urządzeń wodnych, które wcześniej używane były w celu regulacji stosunków wodnych. Aby zatrzymać wodę w jez. Duży Szarcz należałoby przywrócić funkcjonowania zastawki na Strudze Pszczewskiej, nazywanej Męcinką. Tego typu działania są skomplikowanym procesem ze względu na sprawy własnościowe, wymagane operaty wodno-prawne, długie procedury i wysokie koszty.

W czasie spotkania wywiązała się interesująca dyskusja. Padło wiele ważnych pytań. W interesie nas wszystkich jest poszukiwanie sposobu polepszenie retencji wód. Wymaga to współpracy wielu instytucji i osób prywatnych. Problem został przez ekspertów przedstawiony szczegółowo, znane są główne kierunki działań. Podstawowym elementem, bez którego nasze działania skazane będą na niską skuteczność, są opady.

<